Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella transaktioner, 2020:2–2021:2

Transaktioner, miljoner kronor

  2020 2021
  kv2 kv3 kv4 kv1 kv 2
TILLGÅNGAR          
Sedlar, mynt 2 713 ‑767 288 ‑888 923
Inlåning 74 075 16 232 41 957 29 132 77 129
Bankinlåning 73 231 16 789 36 721 28 757 76 631
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] ‑43 130 43 56 ..
Övrig inlåning 887 ‑687 5 193 319 498
Obligationer ‑4 900 ‑2 662 ‑3 268 ‑1 732 ‑2 691
Premieobligationer[2] 2 0 6 0 2
Strukturerade produkter ‑4 902 ‑2 662 ‑3 274 ‑1 732 ‑2 693
Direktägda aktier 18 837 7 000 13 804 17 039 37 916
Svenska börsnoterade aktier 7 747 5 203 3 611 9 168 31 751
Svenska onoterade aktier 6 056 5 506 8 456 9 548 6 165
Utländska aktier 5 034 ‑3 709 1 737 ‑1 677 ..
Fondandelar 20 466 18 084 20 120 34 096 28 372
Svenskregistrerade fondandelar 17 144 16 827 18 835 32 395 24 057
Aktiefonder 17 229 14 593 12 810 19 227 13 993
Räntefonder ‑641 ‑490 ‑1 880 ‑1 180 ‑800
Andra fonder 556 2 724 7 905 14 348 10 864
Utlandsregistrerade fondandelar 3 322 1 257 1 285 1 701 4 315
Bostadsrättsandelar 16 724 10 269 10 892 7 818 11 448
Fritidshus i utlandet[3] 1 075 1 075 1 075 ‑104 ‑105
Privat försäkringssparande 1 564 3 612 ‑2 218 24 910 16 603
Svenskt 1 652 3 656 ‑2 110 24 937 16 599
traditionell försäkring 1 637 3 266 ‑1 885 22 873 15 252
fondförsäkring 15 390 ‑225 2 064 1 347
Utländskt ‑88 ‑44 ‑108 ‑27 4
Tjänstepensioner 48 083 38 934 37 294 39 399 50 997
traditionell försäkring 30 160 25 286 24 397 26 160 32 304
fondförsäkring 17 923 13 648 12 897 13 239 18 693
Premiepensioner 23 314 11 918 16 272 11 430 20 160
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] ‑2 581 ‑1 210 ‑6 503 4 962 8 227
Periodiseringar, tillgångar[5] 47 278 ‑16 741 9 474 59 181 ‑8 398
Övriga finansiella tillgångar .. .. .. .. ..
Finansiella tillgångar totalt 246 648 85 744 139 187 225 243 240 581
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar 130 554 52 843 82 650 110 271 169 595
SKULDER          
Lån 66 655 59 753 73 021 64 741 93 507
lån i bank och bostadsinstitut 61 834 52 962 65 306 55 381 87 432
CSN-lån 643 1 829 3 583 4 915 716
övriga lån 4 178 4 962 4 132 4 445 5 359
Periodiseringar, skulder[6] 35 637 ‑12 420 ‑313 ‑6 688 ‑582
Övriga skulder .. .. .. .. ..
Skulder totalt 102 292 47 333 72 708 58 053 92 925
Skulder exklusive periodiseringar 66 655 59 753 73 021 64 741 93 507
Finansiellt sparande 144 356 38 411 66 479 167 190 147 656
Finansiellt sparande exkl. periodiseringar[7] 63 899 ‑6 910 9 629 45 530 76 088

1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.

2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.

3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7) Finansiellt sparande exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Definitioner och förklaringar

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se