Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 1:a kvartalet 2019

Marknadsvärdet av försäkringsföretagens kapitalplaceringar återhämtar sig efter svagt fjärde kvartal 2018

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-05-29 9.30

Försäkringsföretagen nettoköpte placeringstillgångar för 53 miljarder kronor under första kvartalet 2019. Vid periodens slut uppgick det totala innehavet av placeringstillgångar till 4 935 miljarder. Det kan jämföras med 4 582 miljarder vid föregående kvartals slut.

Stark marknadsutveckling i aktier och andelar

Fjärde kvartalet 2018 uppvisade en mycket svag utveckling i marknadsvärdet av flertalet finansiella instrument, och störst genomslag på försäkringsföretagens sammanlagda portfölj av placeringstillgångar hade utvecklingen inom innehav i aktier och andelar.

Under första kvartalet 2019 återhämtade sig marknaden för flertalet instrument. Liksom vid nedgången förgående kvartal hade utvecklingen i innehav av aktier och andelar störst effekt på den totala portföljen av försäkringsföretagens kapitalplaceringar. Vid ingången av 2019 uppgick värdet av försäkringsföretagens innehav i aktier och andelar till 2 753 miljarder. I slutet av första kvartalet var motsvarande siffra 3 040 miljarder.

Totalt nettoköpte försäkringsföretagen aktier och andelar för 18 miljarder under kvartalet. Marknadsutvecklingen inom detta tillgångsslag var den enskilt största bidragande faktorn till att värdet av försäkringsföretagens kapitalplaceringar vid slutet av första kvartalet 2019 överskred den nivå dessa placeringar låg på vid utgången av tredje kvartalet 2018, innan marknadens fall under därpå följande kvartal.

Ovanligt små nettoinvesteringar

Försäkringsföretagen tenderar att nettoinvestera mest i placeringstillgångar under årets första kvartal, sett i relation till nettotransaktioner under årets övriga kvartal. Första kvartalet 2019 uppvisade förhållandevis små nettoinvesteringar; de 53 miljarder som nettoinvesterades under perioden är det minsta belopp som registrerats för ett första kvartal på året under de senaste fem åren. Detta trots att jämförelsen sker i nominella termer och att det totala värdet av förvaltade kapitalplaceringar ökat från 3 566 miljarder till 4 935 miljarder under samma period.

Skade- och livförsäkring under första kvartalet

Skadeförsäkringsföretagen innehar, till följd av verksamhetens natur, en mindre del av försäkringsföretagens totala mängd placeringstillgångar (knappt 12 procent). De företeelser som hittills diskuterats sammanfattar därför kvartalet väl när det gäller livförsäkring.

Skadeförsäkringsföretagen skiljde sig från livförsäkringsföretagen i avseendet att kapitalplaceringar nettosåldes (för 1 miljard) under kvartalet. Det är i inte helt ovanligt, då cykeln för nettoinvesteringar skiljer sig mellan liv- och skadeförsäkringsföretag.

I övrigt uppvisade även marknadsvärdet av skadeförsäkringsföretagens kapitalplaceringar en återhämtning efter ett svagt fjärde kvartal 2018. Det var primärt drivet av en gynnsam utveckling av marknadsvärdet av innehav i aktier och andelar.

Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 1:a kvartalet 2019

Nästa publiceringstillfälle

2019-09-06 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Katya Vasileva-Gull

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva-gull@scb.se