Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, december 2018

Försäljningsvolymen i detaljhandeln minskade i december

Statistiknyhet från SCB 2019-01-25 9.30

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen minskade med 1,1 procent i december 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,1 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,7 procent.

Motsvarande fastprisberäknade men icke-kalenderkorrigerade förändring visade en minskad försäljningsvolym på 2,1 procent för den totala detaljhandeln. För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en nedgång på 0,1 procent och för sällanköpsvaruhandeln en minskning på 3,4 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 1,0 procent i december 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,9 procent medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 3,1 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym minskade med 1,4 procent mellan november och december 2018. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) var den säsongrensade försäljningsvolymen 0,4 procent lägre jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Kalenderkorrigerad årsutveckling
Namnlös

Säsongrensad månadsutveckling
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här SNI 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget avses här SNI 47.11 och 47.2. exkl. 47.25.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 och 47.4–47.9.

Revideringar

När Detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publiceringstillfälle

2019-02-28 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se