Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, juni 2018:

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juni

Statistiknyhet från SCB 2018-07-27 9.30

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 0,2 procent i juni 2018 jämfört med motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 1,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,0 procent.

Motsvarande fastprisberäknade men icke-kalenderkorrigerade förändring visade en minskad försäljningsvolym på 0,5 procent för den totala detaljhandeln. För dagligvaruhandeln visade motsvarande siffra en uppgång på 1,7 procent och för sällanköpsvaruhandeln en nedgång på 2,2 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 0,7 procent mellan juni 2018 och motsvarande månad 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 4,0 procent medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,8 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym minskade med 1,8 procent mellan maj och juni 2018. Under den senaste tremånadersperioden (april–juni) var den säsongrensade försäljningsvolymen 0,8 procent högre jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari–mars). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Kalenderkorrigerad årsutveckling
Detaljhandelns försäljning, juni 2018

Säsongrensad månadsutveckling
Detaljhandelns försäljning, juni 2018

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här SNI 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 och 47.4–47.9.

Revideringar

När Detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna.

Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan.

Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt.

Information om större revideringar publiceras på produktsidan: 

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för juli publiceras 28 augusti klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Maja Bourelius

Telefon
010-479 42 26
E-post
maja.bourelius@scb.se