Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, mars 2021

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i mars 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-04-28 9.30

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 2,6 procent i mars 2021 jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,1 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,2 procent.

Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) var detaljhandelns kalenderkorrigerade och säsongrensade försäljningsvolym 4,1 procent högre än i närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december). Sällanköpsvaruhandeln visar en uppgång med 6,7 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visar en uppgång med 0,7 procent.

Jämfört med motsvarande månad 2020 ökade detaljhandelns försäljningsvolym i mars med 9,1 procent i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 19,9 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 4,6 procent.

-Förändrat köpbeteende påverkade detaljhandelns utveckling i mars i år jämfört med samma månad i fjol, när coronapandemin slog till. Förra året hamstrade svenskarna dagligvaror och handlade mindre sällanköpsvaror. Det förklarar nedgången i dagligvaruhandeln och uppgången i sällanköpshandeln i år, säger Jeongwon Kim, ämnesstatistiker på SCB.

Motsvarande fastprisberäknade, men icke-kalenderkorrigerade förändring, visade en ökad försäljningsvolym på 11,8 procent för den totala detaljhandeln i mars 2021 jämfört med samma period föregående år. Sällanköpsvaruhandeln visade en uppgång med 20,6 procent. För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en nedgång på 0,7 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 12,3 procent i mars 2021 jämfört med mars 2020. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 21,2 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 0,1 procent.

Säsongrensad månadsutveckling
Detaljhandelns försäljning, mars 2021

Kalenderkorrigerad årsutveckling
Detaljhandelns försäljning, mars 2021

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här SNI 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget avses här SNI 47.11 och 47.2. exkl. 47.25.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 och 47.4–47.9.

Revideringar

När Detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:  

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för april 2021 beräknas bli publicerade 28 maj 2021, klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jeongwon Kim

Telefon
010-479 40 87
E-post
jeongwon.kim@scb.se

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se