Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, november 2017:

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i november

Statistiknyhet från SCB 2017-12-22 9.30

Försäljningsvolymen ökade med 3,8 procent i november 2017 jämfört med motsvarande månad 2016. Dagligvaruhandeln ökade med 0,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,1 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 4,2 procent mellan november 2016 och november 2017. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,0 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 0,9 procent mellan oktober 2017 och november 2017. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) ökade den säsongrensade försäljningsvolymen med 1,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln november 2016 – november 2017
Detaljhandelns försäljning, november 2017

HUI Research kommenterar utfallet:

Enligt det preliminära utfallet växte detaljhandelns försäljning med 4,2 procent i november, vilket är den starkaste tillväxttakten hittills under året. Totalt omsatte detaljhandeln drygt 67 miljarder kronor under månaden pådriven av köpfesten Black Friday. Dagligvaruhandelns preliminära tillväxttakt landade på 2,9 procent men prishöjningar på livsmedel låg bakom större delen av ökningen. Korrigerat för dessa prishöjningar växte dagligvaruhandeln med knappa 0,5 procent i volym. Sällanköpsvaruhandeln å andra sidan levererade ett årsbästa under månaden. Den preliminära tillväxttakten slog rekord både i löpande priser och volym.

November är numera synonymt med shoppinghögtiden Black Friday, som på kort tid blivit årets största handelsdag för många detaljister. Årets Black Friday slog alla tidigare rekord och enligt PostNord konsumerade svenskarna för 5,3 miljarder kronor under kampanjens första dygn. Den starka försäljningsökningen i november sker dock på bekostnad av handeln i december. För sällanköpsvaruhandeln har december månads betydelse minskat och HUI bedömer det högst troligt att den negativa trenden kommer att fortsätta. Ytterligare ett bekymmer är huruvida kampanjförsäljningen sker på bekostnad av lönsamheten. Statistiken visar att mer än hälften av sällanköpsvaruhandelns delbranscher uppvisade en negativ prisutveckling under november månad. Detta kan givetvis kompenseras av en högre försäljningsvolym men huruvida så är fallet återstår att se. Helt klart är att Black Friday skapar ytterligare marknadskoncentration då de största detaljisterna kan sluta avtal med tillverkarna kring specifika produkter som säljs i stora volymer till rabatterade priser. Mindre aktörer har inte samma möjlighet till den typen av samarbeten och tar sannolikt en större del av Black Friday-rabatten på sin bruttovinst. Black Friday har tidigarelagt julhandeln och ger novemberförsäljningen en skjuts. Det är dock hela året som räknas och frågan är om det efter Black Fridays inträde är svårare för handeln att vända röda siffror till svarta i december.

Den preliminära månadsutvecklingen kan komma att justeras i samband med att det definitiva utfallet publiceras fyra gånger per år. Undersökningen kompletteras då med administrativa uppgifter från Skatteverket, vilket innebär att det definitiva utfallet är baserad på en totalräkning för alla detaljhandelsföretag. Under en tid har det varit stora skillnader mellan det preliminära och det definitiva utfallet i detaljhandelns delbranscher. Tills vidare kommer HUI därför endast att kommentera delbranschernas utveckling i samband med att det definitiva utfallet publiceras.

Försäljningsutveckling 2017/2016
 Löpande priserFasta priser, kalenderkorrigeradePrisförändringKalendereffekt[3]
 november%95% Konf.-Int.[1]2017%[2]november%2017%[2]november%november%
Dagligvaruhandel
2,9   2,3 0,5 0,5 2,5 0,0
Sällanköpsvaruhandel
5,0   2,4 6,1 3,9 -1,0 0,0
Total detaljhandel
4,2   2,4 3,8 2,4 0,4 0,0

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)
  maj% jun% jul% aug% sep% okt%
EU
2,8 3,1 2,3 3,1 4,0 0,6
Euro-zonen
2,8 3,2 2,4 2,6 4,1 0,0
Sverige
1,0 1,7 2,8 1,5 2,8 2,8

Tidsserier

Löpande priser
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt^ Nov^
Omsättning 2010=100
122,1 143,4 105,1 99,5 114,8 115,7 126,0 128,7 122,2 122,4 116,9 122,7 127,2
Månads-utveckling %*
5,2 1,3 3,0 -0,8 1,5 1,4 2,7 3,1 2,5 2,0 2,4 3,5 4,2
3-månads-utveckling %**
2,4 2,1 3,0 1,2 1,3 0,8 1,9 2,4 2,7 2,5 2,3 2,6 3,4
12-månads-utveckling %**
3,8 3,4 3,3 2,7 2,4 2,3 2,1 2,0 2,3 2,0 2,1 2,3 2,3

Fasta priser, kalenderkorrigerade
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt^ Nov^
Omsättning 2010=100
121,9 142,2 108,0 101,3 115,0 117,2 125,3 128,2 125,6 122,1 116,3 123,9 126,5
Månads-utveckling %*
4,0 1,0 3,0 3,2 2,4 2,0 1,0 1,7 2,8 1,5 2,8 2,8 3,8
3-månads-utveckling %**
2,8 2,5 2,6 2,3 2,9 2,5 1,8 1,5 1,8 2,0 2,4 2,4 3,1
12-månads-utveckling %**
3,2 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,4 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3

Säsongrensad serie
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt^ Nov^
Omsättning 2010=100
120,0 118,0 120,2 120,5 119,9 120,1 120,9 120,8 121,4 121,3 122,1 122,7 123,9
Utveckling %***
0,5 -1,7 1,9 0,3 -0,5 0,2 0,7 -0,1 0,5 0,0 0,6 0,5 0,9
Senaste 3-mån.utv. %****
0,5 0,4 0,3 0,2 0,9 0,7 0,7 0,3 0,7 0,7 0,8 0,8 1,4
Senaste 6-mån.utv. %****
1,4 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 1,3 1,2 1,1 1,2 1,5 1,7

1 Den sanna utvecklingen ligger med 95 % sannolikhet inom det skattade intervallet.

2 Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

3 Kalendereffekten visar förutsättningar till försäljning under perioden innevarande år jämfört med förra året.

En kalendereffekt på 1,0 procent påverkar försäljningsutvecklingen negativt med 1,0 procentenheter.

^ Aktuell månads resultat är preliminära.

* Jämförelse med samma månad året före.

** Jämförelse mellan senaste 3- eller 12-månadsperiod och samma period året före.

*** Jämförelse med föregående månad (endast säsongrensad serie).

**** Senaste 3- eller 6-månadsperioden jämfört med närmast föregående 3- eller 6-månadsperiod (säsongrensad serie).

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4–47.7.
Alla tidsserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI Research.

Revideringar

När detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulation. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Omsättning inom tjänstesektorn

Mer information:

För frågor om Detaljhandelsindex, kontakta Andreas Svensson, HUI Research 08-762 72 85

HUI research

För frågor avseende tidsserier: Sini Kilpeläinen, SCB 010-479 47 37

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för november beräknas bli publicerade den 26 januari klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

David Lööv

Telefon
010-479 47 71
E-post
david.loov@scb.se