Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, oktober 2019

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i oktober

Statistiknyhet från SCB 2019-11-28 9.30

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 3,3 procent i oktober 2019 jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,7 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1 procent.

Motsvarande fastprisberäknade, men icke-kalenderkorrigerade, förändring visade en ökad försäljningsvolym på 3,2 procent för den totala detaljhandeln. För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en uppgång på 1,6 procent. För sällanköpsvaruhandeln var uppgången 4,0 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,9 procent i oktober 2019 jämfört med i oktober 2018. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 4,5 procent, medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,0 procent.

Detaljhandelns säsongrensade försäljningsvolym ökade med 0,2 procent jämfört med föregående månad. Under den senaste tremånadersperioden (augusti–oktober) var den säsongrensade försäljningsvolymen 0,7 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (maj–juli). Båda dessa uppgifter är i fasta priser, kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Kalenderkorrigerad årsutveckling

Diagram. Detaljhandelns försäljning, oktober 2019

Säsongrensad månadsutveckling

Diagram. Detaljhandelns försäljning, oktober 2019

Definitioner och förklaringar

Med Total detaljhandel avses här SNI 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget avses här SNI 47.11 och 47.2. exkl. 47.25.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 och 47.4–47.9.

Revideringar

När Detaljhandelsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader om ny information tillkommit. Från och med referensmånad april 2015 så infördes en ny metod för att beräkna de slutgiltiga statistikuppgifterna. Den nya metoden innebär i huvudsak att administrativa uppgifter från Skatteverket används på kvartalbasis för att öka antalet undersökta företag. Detta innebär att den slutgiltiga kvartalsstatistiken är baserad på en totalräkning för alla företag som ingår i rampopulationen. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar till att förbättra kvaliteten i Detaljhandelsindex och minska uppgiftslämnarbördan. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 1991 och framåt. Information om större revideringar publiceras på produktsidan:

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter för november 2019 beräknas bli publicerade 20 december.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se