Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, april 2018:

Ökad hushållskonsumtion i april

Statistiknyhet från SCB 2018-06-08 9.30

Mellan mars och april ökade hushållens konsumtion med 0,5 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 1,1 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 3,1 procent under april 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Gruppen som bidrog mest till den totala utvecklingen var transporter och detaljhandel med och service av motorfordon som ökade med 8,3 procent i fasta priser. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 1,2 procent i april jämfört med april föregående år.

Uppgifterna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i mars jämfört med februari reviderats upp med 0,4 procentenheter till en uppgång på 0,9 procent. Förändringen i privat konsumtion i april jämfört med april föregående år i kalenderkorrigerade tal har reviderats ned med 0,5 procentenheter till en uppgång på 2,8 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, april 2018

Utvecklingstal, årstakt i procent
Bransch/BranschgruppLöpande
priser
Fasta priserFasta priser,
kalenderkorrigerat
Vikt
 April2018*April2018*April2018*
Hushållens
konsumtionsutgifter
(exkl. utlandsposter)
4,6 3,7 3,3 2,1 3,1 2,0 0,93
Detaljhandel med brett
sortiment mest livsmedel
och dryck
‑1,2 2,9 ‑3,1 1,2 2,5 0,9 0,20
Beklädnadshandel
12,0 ‑1,2 11,6 ‑1,6 6,9 ‑2,1 0,03
Bostad, elektricitet, gas
och uppvärmning
3,3 4,7 2,1 3,0 2,5 3,0 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
5,8 3,5 5,1 2,6 3,2 2,4 0,04
Transporter och
detaljhandel med
och service av
motorfordon
8,0 3,0 8,3 2,1 3,1 1,4 0,15
Post- och
telekommunikationer
3,8 1,2 3,8 1,0 3,5 0,9 0,03
Rekreation och
kultur, varor och tjänster
6,9 5,0 5,1 3,5 4,1 3,2 0,11
Restauranger, caféer,
hotell o annan övernattningsservice
9,2 3,4 5,4 0,0 1,8 0,0 0,07
Övriga varor och tjänster
11,4 10,1 8,9 7,7 3,9 7,1 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. * Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
Fasta priser, kalenderkorrigerat             
 
Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr^
Hushållskonsumtion
116,9 117,7 121,9 112,7 112,9 115,8 117,2 120,1 125,6 107,7 113,0 115,5 120,5
Månadsutveckling *
2,4 1,6 1,1 2,1 2,1 2,7 0,9 1,6 2,1 0,7 0,9 2,8 3,1
3-månaders-
utveckl. **
2,4 1,8 1,7 1,6 1,7 2,3 1,9 1,7 1,5 1,5 1,3 1,5 2,3

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
Säsongrensat             
 
Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr^
Hushållskonsumtion
115,3 115,7 115,5 116,1 116,2 116,5 116,4 117,0 116,6 116,6 117,2 118,2 118,8
Månadsutveckling+
0,3 0,3 ‑0,2 0,5 0,1 0,3 ‑0,1 0,5 ‑0,3 0,0 0,5 0,9 0,5
3-månaders-utveckling++
0,3 0,0 ‑0,1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,6 1,1

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
Trend             
 
Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr^
Hushållskonsumtion
115,5 115,5 115,7 115,9 116,2 116,4 116,5 116,6 116,8 117,0 117,5 118,0 118,5
Månadsutveckling+
0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4

 

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indata källorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi. Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. 

Nästa publiceringstillfälle

2018-07-10 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se