Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, april 2020

Minskad hushållskonsumtion i april

Statistiknyhet från SCB 2020-06-10 9.30

Hushållens konsumtion minskade med 10,0 procent i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser i april 2020 jämfört med samma månad 2019. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 4,8 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma period året innan. Mätt i säsongrensade tal minskade hushållskonsumtionen med 4,8 procent jämfört med mars 2020.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som minskade med 29,3 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, som ökade med 2,5 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 0,3 procent.

Uppgifterna för april 2020 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i mars jämfört med februari 2020 (i säsongrensade tal) reviderats ned med 0,9 procentenheter till en nedgång på 6,3 procent. Förändringen i privat konsumtion i mars 2020 jämfört med mars året innan (i kalenderkorrigerade tal) har reviderats ned med 2,2 procentenheter till en nedgång på 5,3 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, april 2020

Anmärkning: Osäkerheten kring coronavirusets långsiktiga påverkan leder till att trendskattningen inte anses tillförlitlig. Av den anledningen publiceras inte trendskattningar från referensperioden januari 2020 och framåt.

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  April 2020* April 2020* April 2020*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
‑9,7 ‑2,0 ‑10,0 ‑2,8 ‑10,0 ‑3,4 0,93
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
0,9 5,3 ‑2,1 2,8 ‑2,2 1,9 0,19
Beklädnadshandel
‑39,9 ‑20,4 ‑37,8 ‑18,2 ‑36,6 ‑19,2 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
2,1 0,3 2,5 0,6 2,5 0,5 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
‑1,6 2,6 ‑3,8 0,9 ‑3,8 ‑0,1 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
‑31,0 ‑8,7 ‑29,3 ‑10,5 ‑29,3 ‑11,4 0,15
Post- och telekommunikationer
2,8 ‑8,4 7,7 ‑5,0 7,6 ‑5,9 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
‑12,0 ‑3,4 ‑11,1 ‑3,1 ‑11,1 ‑4,0 0,12
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice
‑30,3 ‑12,5 ‑31,2 ‑14,5 ‑30,3 ‑15,1 0,07
Övriga varor och tjänster
‑7,7 5,3 ‑11,2 1,2 ‑11,2 0,1 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. *Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr^
Hushållskonsumtion
109,8 108,4 112,5 103,5 104,5 108,0 107,7 110,4 116,0 100,5 104,6 99,8 98,8
Månadsutveckling *
0,1 ‑0,7 0,1 2,3 2,3 3,0 2,2 1,6 2,7 0,9 1,2 ‑5,3 ‑10,0
3- månadersutveckling **
0,3 ‑0,1 ‑0,2 0,5 1,5 2,5 2,5 2,2 2,2 1,8 1,6 ‑1,1 ‑4,8

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr^
Hushållskonsumtion
107,1 106,8 106,8 107,3 107,8 108,4 107,9 107,9 108,2 108,0 108,0 101,2 96,3
Månadsutveckling+
0,1 ‑0,3 0,0 0,5 0,5 0,6 ‑0,5 0,0 0,3 ‑0,2 0,0 ‑6,3 ‑4,8
3-månadersutveckling++
0,7 0,6 0,0 0,0 0,3 0,9 1,0 0,7 0,2 0,0 0,0 ‑2,1 ‑5,7

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr^
Hushållskonsumtion
106,9 107,0 107,2 107,4 107,7 107,9 108,1 108,1 108,1
Månadsutveckling+
0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära. Anmärkning: Osäkerheten kring coronavirusets långsiktiga påverkan leder till att trendskattningen inte anses tillförlitlig. Av den anledningen publiceras inte trendskattningar från referensperioden januari 2020 och framåt.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2018. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017.

I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.

Vid beräkningen av drivmedelskonsumtionen används sedan referensmånad april 2020 en ny indatakälla. Datamaterialet reviderades bakåt till januari 2018 och medför reviderade indextal bak till denna tidpunkt. Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

2020-07-09 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se