Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, augusti 2018

Ökad hushållskonsumtion i augusti

Statistiknyhet från SCB 2018-10-10 9.30

Mellan juli och augusti ökade hushållens konsumtion med 1,5 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 1,3 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 0,3 procent under augusti 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Gruppen som bidrog mest till den totala utvecklingen var Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som ökade med 0,9 procent i fasta priser. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 2,1 procent.

Uppgifterna för augusti är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i juli jämfört med juni reviderats upp med 0,1 procentenheter till en nedgång på 2 procent. Förändringen i privat konsumtion i juli jämfört med juli föregående år i kalenderkorrigerade tal har reviderats ned med 0,6 procentenheter till en nedgång på 0,7 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, augusti 2018

Utvecklingstal, årstakt i procent
Bransch/BranschgruppLöpande priserFasta priserFasta priser, kalenderkorrigeratVikt
 Aug2018*Aug2018*Aug2018*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
3,2 3,2 1,1 1,5 0,3 1,3 0,93
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
3,8 3,7 1,8 1,7 0,4 1,5 0,20
Beklädnadshandel
1,0 ‑1,4 3,4 ‑1,2 2,7 ‑1,6 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
3,5 3,6 0,9 1,6 0,7 1,5 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
4,1 1,4 2,5 0,5 2,0 0,3 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
4,5 3,7 0,2 2,2 ‑0,3 1,8 0,15
Post- och telekommunikationer
3,3 2,3 4,1 2,6 3,7 2,6 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
1,9 3,4 1,1 2,2 0,1 1,9 0,11
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
3,6 3,0 0,6 0,0 ‑0,3 ‑0,2 0,07
Övriga varor och tjänster
‑11,0 1,2 ‑13,7 ‑1,3 ‑14,7 ‑1,4 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. * Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
 AugSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAug^
Hushållskonsumtion
113,7 116,4 118 121,0 126,5 108,7 113,5 116,3 120,2 121,2 124,7 112,1 114
Månadsutveckling *
2,8 3,2 1,8 2,5 3,2 0,1 0,8 2,6 2,8 2,5 1,9 ‑0,7 0,3
3- månaders-
utveckling **
2,3 2,8 2,6 2,5 2,5 2,0 1,4 1,2 2,1 2,7 2,4 1,3 0,5

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
 AugSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAug^
Hushållskonsumtion
116,9 117,2 117,2 117,8 117,6 117,7 117,9 118,6 118,7 118,6 118,1 115,7 117,4
Månadsutveckling+
0,3 0,3 0,0 0,5 ‑0,2 0,1 0,2 0,6 0,1 ‑0,1 ‑0,4 ‑2,0 1,5
3-månaders-
utveckling++
0,6 1,0 0,9 0,9 0,6 0,5 0,3 0,5 0,6 0,8 0,3 ‑0,8 ‑1,3

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
 AugSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAug^
Hushållskonsumtion
116,5 116,9 117,2 117,4 117,7 117,9 118,2 118,3 118,4 118,3 118,1 117,8 117,6
Månadsutveckling+
0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,3 ‑0,2

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi. Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades till och med januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-09 klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se