Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, februari 2021

Ökad hushållskonsumtion i februari 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-04-08 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 2,0 procent i februari 2021, jämfört med januari 2021, i säsongrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. Jämfört med februari 2020 minskade hushållskonsumtionen med 1,9 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 4,2 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, som jämfört med samma period året innan ökade med 3,4 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som jämfört med samma period året innan minskade med 33,4 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,8 procent.

Uppgifterna för februari 2021 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i januari 2021 jämfört med december 2020 (i säsongrensade tal) reviderats upp med 0,2 procentenheter till en uppgång på 2,0 procent. Förändringen i privat konsumtion i januari 2021 jämfört med januari året innan (i kalenderkorrigerade tal) har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 3,9 procent.

Nedan diagram visar den säsongrensade månadsutvecklingen och den kalenderkorrigerade årsutvecklingen i fasta priser för de senaste tolv månaderna. Tabellen som visar utvecklingstalen i årstakt, både totalt och per varu-och tjänstegrupp, har flyttats till produktsidan under Tabeller och diagram. Där finns även två diagram: En längre indexserie för säsongrensade värden och en längre tidsserie för den kalenderkorrigerade årsutecklingen i fasta priser.

Säsongrensad månadsutveckling
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, februari 2021

Kalenderkorrigerad årsutveckling, fasta priser
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, februari 2021

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

 

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fyra månader bakåt.

Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

2021-05-05 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se