Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2019

Ökad hushållskonsumtion i januari

Statistiknyhet från SCB 2019-03-08 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 1,1 procent i januari, jämfört med januari föregående år, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,8 procent, i fasta, kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,7 procent jämfört med december.

Grupperna som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck samt Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, som ökade med 3,0 procent respektive 1,7 procent i fasta, kalenderkorrigerade priser. Den grupp som påverkade konsumtionen starkast negativt var Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon som minskade med 3,7 procent i fasta, kalenderkorrigerade priser. Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,7 procent.

Uppgifterna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i december jämfört med november, i säsongrensade tal, reviderats upp med 0,4 procentenheter till en nedgång på 0,4 procent. Förändringen i privat konsumtion i december jämfört med december föregående år i kalenderkorrigerade tal, har reviderats upp med 1,3 procentenheter till en uppgång på 0,3 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2019

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  Jan 2019* Jan 2019* Jan 2019*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
2,8 2,8 1,2 1,2 1,1 1,1 0,93
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
4,7 4,7 3,0 3,0 3,0 3,0 0,20
Beklädnadshandel
5,9 5,9 5,5 5,5 5,5 5,5 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
4,5 4,5 1,6 1,6 1,7 1,7 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
‑1,4 ‑1,4 ‑2,2 ‑2,2 ‑2,1 ‑2,1 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
‑1,7 ‑1,7 ‑3,6 ‑3,6 ‑3,7 ‑3,7 0,15
Post- och telekommunikationer
‑2,9 ‑2,9 ‑1,2 ‑1,2 ‑1,2 ‑1,2 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
2,2 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 0,11
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
4,5 4,5 3,0 3,0 3,1 3,1 0,07
Övriga varor och tjänster
3,2 3,2 ‑0,6 ‑0,6 ‑0,7 ‑0,7 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. * Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^
Hushållskonsumtion
109 114,1 116,7 121,4 121,3 125,1 112,7 113,6 116,7 118,1 121,7 126,4 110,2
Månadsutveckling *
0,9 1,9 3,3 3,8 2,8 2,1 ‑0,4 0,0 0,2 0,8 1,1 0,3 1,1
3- månadersutveckling **
1,9 1,9 2,0 3,0 3,3 2,9 1,6 0,6 ‑0,1 0,3 0,7 0,7 0,8

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^
Hushållskonsumtion
117,7 117,9 118,7 119,7 118,7 118,3 116,3 117,4 117,7 117,9 118,6 118,1 118,9
Månadsutveckling+
0,1 0,2 0,7 0,8 ‑0,8 ‑0,3 ‑1,7 0,9 0,3 0,2 0,6 ‑0,4 0,7
3-månadersutveckling++
0,3 0,4 0,7 1,0 1,1 0,7 ‑0,8 ‑1,4 ‑1,5 ‑0,1 0,6 0,9 0,7

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^
Hushållskonsumtion
117,8 118,1 118,3 118,4 118,4 118,2 118 117,8 117,8 117,9 118,2 118,5 118,8
Månadsutveckling+
0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indata källorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi. Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018. Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2019. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017. I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.

Nästa publiceringstillfälle

2019-04-11 klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se