Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juli 2019

Ökad hushållskonsumtion i juli

Statistiknyhet från SCB 2019-09-10 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 2,8 procent i juli 2019, jämfört med juli 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,1 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,8 procent jämfört med juni 2019.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som ökade med 6,5 procent i fasta priser. Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som minskade med 0,5 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,7 procent.

Uppgifterna för juli 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i juni jämfört med maj 2019, i säsongrensade tal, reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nollutveckling. Förändringen i privat konsumtion i juni 2019 jämfört med juni föregående år, i kalenderkorrigerade tal, har reviderats ned med 0,7 procentenheter till en nedgång på 1,0 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Namnlös

Anmärkning: Den ovanligt svaga utvecklingen i juli 2018 ledde till ett nivåskifte i trendserien som återspeglas i ett lågt utvecklingstal i juli 2018, och ett högre utvecklingstal i juli 2019. 

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  Juli 2019* Juli 2019* Juli 2019*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
5,6 2,6 3,8 0,7 2,8 0,7 0,88
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
5,1 3,6 1,8 1,1 0,8 1,2 0,18
Beklädnadshandel
6,5 1,4 6,7 2,4 5,0 2,6 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
2,1 2,9 0,4 0,8 0,2 0,9 0,27
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
16,2 6,1 14,1 4,5 13,7 4,4 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
10,0 ‑0,8 6,5 ‑4,3 4,2 ‑4,2 0,14
Post- och telekommunikationer
2,7 1,3 7,0 4,8 6,7 4,8 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
8,6 3,0 9,4 2,9 7,9 3,0 0,09
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
2,7 2,7 ‑0,5 0,2 ‑0,6 0,1 0,06
Övriga varor och tjänster
7,9 8,0 5,8 4,9 3,3 4,8 0,02

Alla jämförelser avser samma period föregående år. *Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^
Hushållskonsumtion
112,7 113,6 116,7 118,0 121,6 126,4 111,8 115,9 117,4 121,5 119,8 123,9 115,8
Månadsutveckling *
‑0,4 0,1 0,2 0,7 1,0 0,3 2,6 1,6 0,6 0,1 ‑1,2 ‑1,0 2,8
3- månadersutveckling **
1,6 0,7 0,0 0,3 0,6 0,7 1,2 1,4 1,6 0,7 ‑0,2 ‑0,7 0,1

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^
Hushållskonsumtion
116,2 117,0 117,4 117,7 118,4 118,0 119,4 119,5 119,4 119,5 118,5 118,5 119,5
Månadsutveckling+
‑2,8 0,7 0,3 0,3 0,6 ‑0,3 1,2 0,1 ‑0,1 0,1 ‑0,8 0,0 0,8
3-månadersutveckling++
‑0,1 ‑1,5 ‑2,3 ‑1,0 0,2 1,0 1,1 1,0 1,2 0,7 0,1 ‑0,5 ‑0,5

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^
Hushållskonsumtion
116,5 116,9 117,3 117,7 118,2 118,7 119 119,2 119,3 119,2 119,2 119,3 119,5
Månadsutveckling+
‑2,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 ‑0,1 0,0 0,1 0,2

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2018. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017. I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.

Nästa publiceringstillfälle

2019-10-10 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se