Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juli 2020

Minskad hushållskonsumtion i juli

Statistiknyhet från SCB 2020-09-10 9.30

Hushållens konsumtion minskade med 3,7 procent i juli 2020, jämfört med juli 2019, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 6,7 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 3,0 procent jämfört med juni 2020.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som jämfört med samma period året innan minskade med 12,6 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, som jämfört med samma period året innan ökade med 1,3 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,2 procent.

Uppgifterna för juli 2020 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i juni jämfört med maj 2020 (i säsongrensade tal) reviderats upp med 0,9 procentenheter till en uppgång på 3,8 procent. Förändringen i privat konsumtion i juni 2020 jämfört med juni året innan (i kalenderkorrigerade tal) har reviderats ned med 0,8 procentenheter till en nedgång på 6,6 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juli 2020

Anmärkning: Osäkerheten kring coronavirusets långsiktiga påverkan leder till att trendskattningen inte anses tillförlitlig. Av den anledningen publiceras inte trendskattningar från referensperioden januari 2020 och framåt.

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  Juli 2020* Juli 2020* Juli 2020*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
‑1,7 ‑3,6 ‑2,8 ‑4,4 ‑3,7 ‑4,9 0,93
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
3,8 4,1 1,8 1,6 0,5 0,9 0,19
Beklädnadshandel
‑18,6 ‑22,5 ‑21,3 ‑21,6 ‑22,5 ‑22,3 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
1,8 1,2 1,3 1,1 1,2 1,0 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
10,0 3,6 8,0 1,9 7,0 1,4 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
‑8,5 ‑12,1 ‑12,6 ‑13,8 ‑13,2 ‑14,3 0,15
Post- och telekommunikationer
‑2,4 ‑0,5 ‑1,5 2,2 ‑2,1 2,1 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
‑6,2 ‑6,2 ‑2,7 ‑5,2 ‑3,7 ‑5,8 0,12
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice
‑11,1 ‑22,1 ‑11,2 ‑22,9 ‑12,2 ‑23,4 0,07
Övriga varor och tjänster
14,2 5,1 9,8 1,2 8,4 0,6 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. *Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^
Hushållskonsumtion
103,5 104,5 108,1 107,6 110,4 115,9 100,3 105,4 100,8 97,5 97,7 105,1 99,7
Månadsutveckling *
2,4 2,4 3,0 2,2 1,6 2,7 0,8 1,7 ‑4,4 ‑11,2 ‑9,8 ‑6,6 ‑3,7
3- månadersutveckling **
0,5 1,5 2,6 2,5 2,2 2,2 1,7 1,8 ‑0,6 ‑4,7 ‑8,5 ‑9,2 ‑6,7

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^
Hushållskonsumtion
107,2 107,8 108,3 107,9 107,8 108,4 108,0 108,2 102,0 94,8 96,6 100,3 103,3
Månadsutveckling+
0,0 0,6 0,5 ‑0,4 ‑0,1 0,6 ‑0,4 0,2 ‑5,7 ‑7,1 1,9 3,8 3,0
3-månadersutveckling++
0,3 0,4 0,7 0,8 0,6 0,2 0,1 0,2 ‑1,8 ‑5,9 ‑9,6 ‑8,3 ‑1,6

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^
Hushållskonsumtion
107,5 107,7 107,9 108,0 108,1 108,2
Månadsutveckling+
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära. Anmärkning: Osäkerheten kring coronavirusets långsiktiga påverkan leder till att trendskattningen inte anses tillförlitlig. Av den anledningen publiceras inte trendskattningar från referensperioden januari 2020 och framåt.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2018. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017.

I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.

Vid beräkningen av drivmedelskonsumtionen används sedan referensmånad april 2020 en ny indatakälla. Datamaterialet reviderades bakåt till januari 2018 och medför reviderade indextal bak till denna tidpunkt. Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

2020-10-09 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se