Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, juni 2019:

Minskad hushållskonsumtion i juni på årsbasis

Statistiknyhet från SCB 2019-08-09 9.30

Hushållens konsumtion minskade med 0,3 procent i juni 2019, jämfört med juni 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,5 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,2 procent jämfört med maj 2019.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror som ökade med 7,4 procent i fasta priser. Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon som minskade med 11,2 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 2,0 procent.

Uppgifterna för juni 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i maj jämfört med april 2019, i säsongrensade tal, reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 1,0 procent. Förändringen i privat konsumtion i maj 2019, jämfört med maj föregående år i kalenderkorrigerade tal, har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 1,2 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Namnlös

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  Juni 2019* Juni 2019* Juni 2019*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
‑0,1 2,2 ‑2,0 0,3 ‑0,3 0,6 0,88
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
2,2 3,5 ‑0,5 1,1 1,8 1,4 0,18
Beklädnadshandel
1,6 0,8 2,4 1,9 4,5 2,7 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
1,6 3,1 ‑0,1 1,0 0,1 1,0 0,27
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
10,0 5,0 7,4 3,4 8,5 3,5 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
‑7,5 ‑1,0 ‑11,2 ‑4,4 ‑8,5 ‑4,0 0,14
Post- och telekommunikationer
0,7 1,4 5,0 4,9 5,8 5,0 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
‑0,4 2,3 ‑0,1 2,1 2,4 2,3 0,09
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
1,0 ‑0,3 ‑2,0 ‑2,7 ‑1,0 ‑2,6 0,06
Övriga varor och tjänster
7,9 7,3 4,5 4,0 8,5 4,2 0,02

Alla jämförelser avser samma period föregående år. * Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun^
Hushållskonsumtion
125,1 112,7 113,6 116,7 118,0 121,7 126,4 111,8 115,9 117,4 121,7 119,8 124,7
Månadsutveckling *
2,1 ‑0,4 0,1 0,2 0,7 1,1 0,3 2,6 1,6 0,6 0,2 ‑1,2 ‑0,3
3- månadersutveckling **
2,9 1,6 0,7 0,0 0,3 0,6 0,7 1,3 1,4 1,6 0,8 ‑0,2 ‑0,5

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun^
Hushållskonsumtion
118,5 116,4 117,6 118,0 118,1 118,7 118,2 119,5 119,4 119,2 119,1 117,9 118,1
Månadsutveckling+
‑0,6 ‑1,8 1,0 0,3 0,1 0,5 ‑0,4 1,1 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,1 ‑1,0 0,2
3-månadersutveckling++
1,1 ‑0,3 ‑1,2 ‑1,3 ‑0,1 0,7 0,9 0,8 0,6 0,9 0,4 ‑0,3 ‑0,8

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun^
Hushållskonsumtion
118,5 118,2 118,0 118,0 118,2 118,5 118,8 119,1 119,2 119,0 118,8 118,4 118,1
Månadsutveckling+
‑0,1 ‑0,3 ‑0,2 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,3 ‑0,3

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2018. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017. I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.

Nästa publiceringstillfälle

2019-09-10 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se