Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2018:

Ökad hushållskonsumtion i mars

Statistiknyhet från SCB 2018-05-09 9.30

Mellan februari och mars ökade hushållens konsumtion med 0,5 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,8 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 3,3 procent under mars 2018 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Gruppen som bidrog mest till den totala utvecklingen var bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som ökade med 4,6 procent i fasta priser. Under årets första kvartal ökade konsumtionen med 2,2 procent, i kalenderkorrigerade tal. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 1,5 procent i mars jämfört med mars föregående år.

Uppgifterna för februari är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i februari jämfört med januari reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång på 0,6 procent. Förändringen i privat konsumtion i februari jämfört med februari föregående år i kalenderkorrigerade tal har ej reviderats.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2018

Utvecklingstal, årstakt i procent
Bransch/BranschgruppLöpande priserFasta priserFasta priser, kalenderkorrigeratVikt
 Mars2018*Mars2018*Mars2018*
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
4,6 4,0 3,0 2,4 3,3 2,2 0,93
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
10,3 5,0 8,3 3,1 2,4 0,7 0,20
Beklädnadshandel
‑8,3 ‑7,6 ‑9,0 ‑7,9 ‑5,6 ‑7,5 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
6,0 4,9 4,6 3,3 4,1 3,0 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
4,6 3,2 3,7 2,2 5,5 2,6 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
0,2 3,3 ‑2,0 1,8 2,7 2,9 0,15
Post- och telekommunikationer
‑1,8 0,3 ‑2,0 0,1 ‑1,9 0,1 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
3,3 4,4 2,0 3,0 2,8 2,8 0,11
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
5,7 5,5 2,5 2,2 6,0 3,2 0,07
Övriga varor och tjänster
5,8 9,2 3,5 6,8 8,5 8,0 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. * Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^ Feb^ Mar^
Hushållskonsumtion
112,3 116,9 117,7 121,9 112,8 112,9 115,8 117,2 120,1 125,6 108,4 113,9 116
Månadsutveckling *
1,6 2,4 1,6 1,1 2,2 2,1 2,8 0,9 1,6 2,1 1,3 1,7 3,3
3- månadersutveckl. **
2,4 2,4 1,8 1,7 1,6 1,8 2,3 1,9 1,7 1,5 1,7 1,7 2,1

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^ Feb^ Mar^
Hushållskonsumtion
114,7 115,4 115,8 115,5 116,1 116,3 116,6 116,5 117,1 116,8 117,1 117,8 118,4
Månadsutveckling+
‑0,9 0,6 0,3 ‑0,3 0,5 0,2 0,3 ‑0,1 0,5 ‑0,3 0,3 0,6 0,5
3-månadersutveckling++
0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 0,8

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan^ Feb^ Mar^
Hushållskonsumtion
115,5 115,5 115,6 115,8 116,0 116,2 116,4 116,6 116,8 117,0 117,4 117,8 118,3
Månadsutveckling+
0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indata källorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2018-06-08 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se