Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2021

Ökad hushållskonsumtion i mars 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-05-05 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 0,6 procent i mars 2021, jämfört med februari 2021, i säsongrensade tal, fastprisberäknat och kalenderkorrigerat. Jämfört med mars 2020 ökade hushållskonsumtionen med 5,0 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under första kvartalet 2021 minskade konsumtionen med 0,3 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med första kvartalet 2020.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Rekreation och kultur, varor och tjänster, som jämfört med samma period året innan ökade med 14,8 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som jämfört med samma period året innan minskade med 9,0 procent i fasta priser.

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka hushållskonsumtionen. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 2,1 procent.

Uppgifterna för mars 2021 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat
konsumtion i februari 2021 jämfört med januari 2021 (i säsongrensade tal) reviderats ned med 0,3 procentenheter till en uppgång på 1,7 procent. Förändringen i privat konsumtion i februari 2021
jämfört med februari året innan (i kalenderkorrigerade tal) har ej reviderats utan kvarstår på -1,9 procent.

Nedan diagram visar den säsongrensade månadsutvecklingen och den kalenderkorrigerade årsutvecklingen i fasta priser för de senaste tolv månaderna. Tabellen som visar utvecklingstalen i årstakt, både totalt och per varu-och tjänstegrupp, har flyttats till produktsidan under Tabeller och diagram. Där finns även två diagram: En längre indexserie för säsongrensade värden och en längre tidsserie för den kalenderkorrigerade årsutecklingen i fasta priser.

Säsongrensad månadsutveckling
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2021

Kalenderkorrigerad årsutveckling, fasta priser
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, mars 2021

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser. 

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fyra månader bakåt.

Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

2021-06-08 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se