Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2022

Ökad hushållskonsumtion i november 2022

Statistiknyhet från SCB 2023-01-10 8.00

Hushållens konsumtion ökade med 0,4 procent i november 2022, jämfört med oktober 2022, i säsongrensade tal. Jämfört med november 2021 minskade hushållskonsumtionen med 0,3 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,3 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som jämfört med samma period året innan ökade med 6,2 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror, som jämfört med samma period året innan minskade med 17,1 procent i fasta priser.

Från april 2020 började spridningen av covid-19 påverka hushållskonsumtionen. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

Uppgifterna för november 2022 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i oktober jämfört med september 2022 (i säsongrensade tal) reviderats upp med 0,1 procentenheter till en nedgång på 0,2 procent. Förändringen i privat konsumtion i oktober 2022 jämfört med oktober året innan (i kalenderkorrigerade tal) har inte reviderats.

Säsongrensad månadsutveckling
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2022

Kalenderkorrigerad årsutveckling
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2022

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fyra månader bakåt.

Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistikmeddelande i serien publiceras 2023-02-08 08:00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se