Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, september 2019

Ökad hushållskonsumtion i september

Statistiknyhet från SCB 2019-11-08 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 3,7 procent i september 2019, jämfört med september 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 3,0 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,8 procent jämfört med augusti 2019.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som ökade med 10,5 procent i fasta priser. Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som minskade med 1,0 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,7 procent.

Uppgifterna för september 2019 är preliminära. Förändringen i privat konsumtion i augusti 2019 jämfört med augusti föregående år, i kalenderkorrigerade tal, har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en ökning på 2,7 procent.

I samband med denna publicering har ett basårsbyte genomförts. Nytt basår är 2015.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, september 2019

Anmärkning: Vikterna för 2019 har uppdaterats och som påföljd av detta har revideringar gjorts från januari till juli 2019.

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  September 2019* September 2019* September 2019*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
6,1 3,0 4,3 1,2 3,7 1,2 0,92
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
3,6 3,5 1,1 1,0 1,1 1,1 0,19
Beklädnadshandel
2,4 0,9 4,0 2,0 4,3 2,2 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
3,8 3,3 1,6 1,3 1,5 1,3 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
4,4 5,2 3,0 4,1 2,1 4,0 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
13,3 1,3 10,5 ‑2,0 8,3 ‑2,0 0,15
Post- och telekommunikationer
0,6 ‑0,9 7,4 5,1 7,6 5,1 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
9,2 4,0 9,4 3,8 8,6 3,8 0,11
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
1,8 2,1 ‑1,0 ‑0,4 ‑1,1 ‑0,4 0,07
Övriga varor och tjänster
14,4 9,4 9,9 5,5 7,6 5,4 0,02

Alla jämförelser avser samma period föregående år. *Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
 SepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAugSep^
Hushållskonsumtion
105,3 106,4 109,7 114,0 99,9 103,5 105,4 109,9 108,7 113,2 104,1 105,3 109,2
Månadsutveckling *
0,2 0,6 1,0 0,3 1,6 0,5 0,2 0,3 ‑0,6 0,3 2,5 2,7 3,7
3- månaders-
utveckling **
‑0,1 0,3 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,3 ‑0,1 0,0 0,6 1,8 3,0

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep^
Hushållskonsumtion
105,9 106,1 106,8 106,4 107,3 107,0 107,3 107,6 107,2 107,5 108,0 108,9 109,8
Månadsutveckling+
0,0 0,2 0,7 ‑0,4 0,8 ‑0,3 0,3 0,3 ‑0,4 0,3 0,5 0,8 0,8
3-månadersutveckling++
‑1,7 ‑0,7 0,2 0,7 0,8 0,6 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,7 1,4

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep^
Hushållskonsumtion
106,1 106,2 106,4 106,7 106,9 107,1 107,2 107,3 107,4 107,8 108,2 108,8 109,5
Månadsutveckling+
‑0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,6 0,6

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2018. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017. I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-10 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se

Sara Kebrit

Telefon
010-479 44 96
E-post
sara.kebrit@scb.se