Till innehåll på sidan

Restaurangindex, kvartal 2 2019

Restaurangförsäljningen minskade under andra kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2019-09-10 9.30

Personalrestauranger och matställen där många resande passerar minskade sin försäljning under årets andra kvartal. På nöjesrestauranger ökade däremot försäljningen.

Restaurangerna minskade sin försäljningsvolym med 0,4 procent under andra kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period förra året. Lägst utfall hade personalrestauranger (-13,7 procent) och trafiknära restauranger (-7,0 procent).

Några restaurangkategorier uppvisade dock en positiv utveckling av försäljningsvolymerna under årets andra kvartal. Starkast utveckling hade nöjesrestauranger (16,3 procent), följt av snabbmatsrestauranger (3,4 procent). Trots nedgången i försäljningsvolym ökade den totala restaurangbranschens försäljning i löpande priser med 2,7 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 2 2019.

Diagram

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 4-kvartalsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Försäljningsutveckling kvartal 2
  Omsättning mkr, inkl moms   Förändring 2018-2019 i procent
Kvartal 2 2018 2019 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 35 301 36 253 2,7 ‑0,4
Hotellens restaurangförsäljning 3 762 3 717 ‑1,2 ‑4,2
Kaféer/Konditorier 2 246 2 367 5,4 2,2
Snabbmatsrestauranger 4 486 4 785 6,7 3,4
Lunch- och kvällsrestauranger 16 405 16 257 ‑0,9 ‑3,9
Trafiknära restauranger 2 461 2 361 ‑4,1 ‑7,0
Nöjesrestauranger, pubar, barer 4 770 5 724 20,0 16,3
Personalrestauranger 1 171 1 042 ‑11,0 ‑13,7

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den högsta utvecklingen ackumulerat under 2019 har kategorierna nöjesrestauranger samt hotellrestauranger haft. Utvecklingen i försäljningsvolym för dessa kategorier har varit 8,0 respektive 4,6 procent ackumulerat under 2019 jämfört med 2018. Personalrestauranger är den kategori som har den svagaste utvecklingen ackumulerat under 2019, med en utveckling på -10,3 procent.

  Omsättning   Förändring 2018-2019
K01-K02 2018 2019 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 64 214 66 515 3,6 0,6
Hotellens restaurangförsäljning 6 863 7 393 7,7 4,6
Kaféer/Konditorier 4 247 4 277 0,7 ‑2,2
Snabbmatsrestauranger 8 335 8 739 4,8 1,8
Lunch- och kvällsrestauranger 29 573 30 065 1,7 ‑1,3
Trafiknära restauranger 4 186 4 233 1,1 ‑1,8
Nöjesrestauranger, pubar, barer 8 640 9 619 11,3 8,0
Personalrestauranger 2 370 2 189 ‑7,6 ‑10,3

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2018 till cirka 135,7 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan du se hur försäljningen har fördelat sig på de olika kategorierna hittills under 2019. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 45,2 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 3,3 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2019
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Urvalsbyte och reviderad kategorisering

Inför denna publicering av Restaurangindex har ett urvalsbyte gjorts, vilket görs varje år vid motsvarande tidpunkt. I samband med urvalsbytet revideras även kategoriseringen av ingående verksamheter utifrån aktuella bakgrundsuppgifter som SCB får av branschorganisationer och leverantörer. Vid tolkning av statistiken måste man beakta att revideringen kan påverka kategoriernas relativa storlek. Det kan i sin tur kan påverka resultatet.

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett. 

Kategoriindelning:                                                                                              

Hotellrestauranger – restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger –  traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar och pizzerior etcetera.

Trafiknära restauranger – alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns också restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – verksamhetens fokus är på drycker, men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar och nattklubbar.

Personalrestauranger – personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-10 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jonas Rutberg

Telefon
010-479 58 30
E-post
jonas.rutberg@scb.se

Producent

Thomas Jakobsson (Visita)

Telefon
0709 423 888
E-post
thomas.jakobsson@visita.se