Till innehåll på sidan

Restaurangindex, kvartal 1 2021

Fortsatt stor nedgång för restaurangförsäljning första kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-10 9.30

Samtliga kategorier uppvisade en minskning under första kvartalet 2021, där hotellrestauranger stod för den största nedgången följt av nöjesrestauranger.

Restaurangerna minskade sin försäljningsvolym med 32,3 procent under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Lägst utfall hade hotellrestauranger (-66,5 procent) och nöjesrestauranger (-59,8 procent). I löpande priser minskade den totala restaurangbranschens försäljning med 31,1 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 1 2021.
Restaurangindex, kvartal 1 2021

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 4-kvartalsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Livsmedelsgrossisterna och Statistiska centralbyrån (SCB).

Försäljningsutveckling kvartal 1
  Omsättning mkr, inkl moms   Förändring 2020-2021 i procent
Kvartal 1 2020 2021 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 28 301 19 494 ‑31,1 ‑32,3
Hotellens restaurangförsäljning 3 106 1 060 ‑65,9 ‑66,5
Kaféer/Konditorier 1 857 1 410 ‑24,0 ‑25,4
Snabbmatsrestauranger 4 099 4 045 ‑1,3 ‑3,0
Lunch- och kvällsrestauranger 12 355 9 663 ‑21,8 ‑23,1
Trafiknära restauranger 1 606 993 ‑38,2 ‑39,3
Nöjesrestauranger, pubar, barer 4 364 1 787 ‑59,0 ‑59,8
Personalrestauranger 914 536 ‑41,4 ‑42,4

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2020 till cirka 105,6 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan du se hur försäljningen har fördelat sig på de olika kategorierna under 2021. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 49,6 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 2,7 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2021
Restaurangindex, kvartal 1 2021

Definitioner och förklaringar

Urvalsbyte och reviderad kategorisering

I samband med det årliga urvalsbytet mellan kvartal 1 och kvartal 2 revideras kategoriseringen av ingående verksamheter utifrån aktuella bakgrundsuppgifter som SCB får av branschorganisationer och leverantörer. Vid tolkning av statistiken måste man beakta att revideringen kan påverka kategoriernas relativa storlek. Det kan i sin tur påverka resultatet.

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. Sedan 2018 publiceras Restaurangindex kvartalsvis.

Kategoriindelning:                                                                                              

Hotellrestauranger – restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger –  traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar och pizzerior etcetera.

Trafiknära restauranger – alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns också restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – verksamhetens fokus är på drycker, men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar och nattklubbar.

Personalrestauranger – personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn. 

Nästa publiceringstillfälle

2021-09-09 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se

Producent

Thomas Jakobsson (Visita)

Telefon
0709 423 888
E-post
thomas.jakobsson@visita.se