Till innehåll på sidan

Restaurangindex, kvartal 2 2021

Uppgång för restaurangförsäljningen andra kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-09-09 9.30

Samtliga kategorier uppvisade en ökning under andra kvartalet 2021, där hotellrestauranger stod för den största uppgången följt av trafiknära restauranger.

Restaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 22,5 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period föregående år. Högst utfall hade hotellrestauranger (75,3 procent) och trafiknära restauranger (36,2 procent). I löpande priser ökade den totala restaurangbranschens försäljning med 24,2 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

I samband med publiceringen av andra kvartalet 2021 reviderades statistiken för kategorin personalrestauranger från tredje kvartalet 2020 och framåt, liksom den totala restaurangförsäljningen. Detta sedan nya uppgifter inkommit till SCB.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 2 2021.
Restaurangindex, kvartal 2 2021

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 4-kvartalsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Livsmedelsgrossisterna och Statistiska centralbyrån (SCB).

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas. Samtliga kategorier uppvisar en ökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år, men omsättningsnivåerna är fortsatt lägre än under motsvarande kvartal 2019, med undantag för kategorin snabbmatsrestauranger.

Försäljningsutveckling kvartal 2
  Omsättning mkr, inkl moms     Förändring 2020-2021 i procent
Kvartal 2 2019 2020 2021 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 36 268 22 345 27 746 24,2 22,5
Hotellens restaurangförsäljning 3 733 1 096 1 946 77,7 75,3
Kaféer/Konditorier 2 367 1 466 1 902 29,7 28,0
Snabbmatsrestauranger 4 785 4 409 5 219 18,4 16,8
Lunch- och kvällsrestauranger 16 257 11 142 13 627 22,3 20,7
Trafiknära restauranger 2 360 1 062 1 467 38,0 36,2
Nöjesrestauranger, pubar, barer 5 724 2 631 2 934 11,5 10,0
Personalrestauranger 1 042 538 652 21,1 19,5

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Samtliga kategorier utom snabbmatsrestauranger uppvisar nedgångar ackumulerat under 2021 fram till och med kvartal 2. Den lägsta utvecklingen hittills under 2021 har kategorierna nöjesrestauranger samt hotellrestauranger haft. Utvecklingen i försäljningsvolym för dessa kategorier har varit -33,6 respektive -29,7 procent ackumulerat hittills under 2021 jämfört med motsvarande period 2020.

  Omsättning mkr, inkl moms     Förändring 2020-2021 i procent
Kvartal 1-2 2019 2020 2021 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 66 530 50 646 47 183 ‑6,8 ‑8,3
Hotellens restaurangförsäljning 7 408 4 202 3 006 ‑28,5 ‑29,7
Kaféer/Konditorier 4 277 3 323 3 312 ‑0,3 ‑1,9
Snabbmatsrestauranger 8 739 8 508 9 264 8,9 7,2
Lunch- och kvällsrestauranger 30 065 23 498 23 288 ‑0,9 ‑2,4
Trafiknära restauranger 4 233 2 668 2 459 ‑7,8 ‑9,3
Nöjesrestauranger, pubar, barer 9  619 6 994 4 721 ‑32,5 ‑33,6
Personalrestauranger 2 189 1 452 1 133 ‑22,0 ‑23,3

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2020 till cirka 105,6 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan du se hur försäljningen har fördelat sig på de olika kategorierna hitills under 2021. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 49,4 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 2,4 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2021
Restaurangindex, kvartal 2 2021

Definitioner och förklaringar

Urvalsbyte och reviderad kategorisering

I samband med det årliga urvalsbytet mellan kvartal 1 och kvartal 2 revideras kategoriseringen av ingående verksamheter utifrån aktuella bakgrundsuppgifter som SCB får av branschorganisationer och leverantörer. Vid tolkning av statistiken måste man beakta att revideringen kan påverka kategoriernas relativa storlek. Det kan i sin tur påverka resultatet.

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. Sedan 2018 publiceras Restaurangindex kvartalsvis.

Kategoriindelning:                                                                                              

Hotellrestauranger – restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger –  traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar och pizzerior etcetera.

Trafiknära restauranger – alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns också restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – verksamhetens fokus är på drycker, men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar och nattklubbar.

Personalrestauranger – personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn. 

Nästa publiceringstillfälle

2021-12-09 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se

Producent

Thomas Jakobsson (Visita)

Telefon
0709 423 888
E-post
thomas.jakobsson@visita.se