Till innehåll på sidan

Restaurangindex, kvartal 3 2019

Restaurangförsäljningen ökade under tredje kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2019-12-10 9.30

Knappt hälften av kategorierna uppvisade en ökning under tredje kvartalet 2019, där nöjesrestauranger stod för den största uppgången. Den största nedgången uppvisade personalrestauranger.

Restaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 0,4 procent under tredje kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period förra året. Högst utfall hade nöjesrestauranger (17,2 procent) och kaféer/konditorier (1,7 procent). Även i löpande priser ökade den totala restaurangbranschens försäljning med 3,8 procent under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

En knapp majoritet av restaurangkategorierna uppvisade dock en negativ utveckling av försäljningsvolymerna under årets tredje kvartal. Svagast utveckling hade personalrestaurangerna (-16,8 procent), följt av lunch- och kvällsrestauranger (-3,0 procent).

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 3 2019.

Diagram

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 4-kvartalsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Försäljningsutveckling kvartal 3
 Omsättning mkr,
inkl moms
 
Förändring 2018-
2019 i procent
Kvartal 320182019VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 36 288 37 654 3,8 0,4
Hotellens restaurangförsäljning 3 690 3 782 2,5 ‑0,8
Kaféer/Konditorier 2 397 2 519 5,1 1,7
Snabbmatsrestauranger 4 810 5 000 3,9 0,6
Lunch- och kvällsrestauranger 17 137 17 179 0,2 ‑3,0
Trafiknära restauranger 2 510 2 574 2,5 ‑0,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer 4 736 5 735 21,1 17,2
Personalrestauranger 1 007 866 ‑14,0 ‑16,8

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den högsta utvecklingen ackumulerat under 2019 hade  kategorierna nöjesrestauranger samt hotellrestauranger. Utvecklingen i försäljningsvolym för dessa kategorier har varit 11,3 respektive 2,7 procent ackumulerat under 2019 jämfört med 2018. Personalrestauranger är den kategori som har haft den svagaste utvecklingen ackumulerat under 2019, med en utveckling på -12,2 procent.

  Omsättning   Förändring 2018-2019
K01-K03 2018 2019 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 100 502 104 169 3,6 0,5
Hotellens restaurangförsäljning 10 553 11 175 5,9 2,7
Kaféer/Konditorier 6 644 6 796 2,3 ‑0,8
Snabbmatsrestauranger 13 145 13 738 4,5 1,4
Lunch- och kvällsrestauranger 46 709 47 244 1,1 ‑1,9
Trafiknära restauranger 6 696 6 808 1,7 ‑1,4
Nöjesrestauranger, pubar, barer 13 377 15 354 14,8 11,3
Personalrestauranger 3 377 3 055 ‑9,5 ‑12,2

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2018 till cirka 135,7 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan du se hur försäljningen har fördelat sig på de olika kategorierna hittills under 2019. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 45,4 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 2,9 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2019
Restaurangindex, kvartal 3 2019

Definitioner och förklaringar

Urvalsbyte och reviderad kategorisering

I samband med urvalsbytet tidigare i år revideras kategoriseringen av ingående verksamheter utifrån aktuella bakgrundsuppgifter som SCB får av branschorganisationer och leverantörer. Vid tolkning av statistiken måste man beakta att revideringen kan påverka kategoriernas relativa storlek. Det kan i sin tur påverka resultatet.

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:                                                                                              

Hotellrestauranger – restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger –  traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar och pizzerior etcetera.

Trafiknära restauranger – alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns också restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – verksamhetens fokus är på drycker, men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar och nattklubbar.

Personalrestauranger – personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-10 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se

Producent

Thomas Jakobsson (Visita)

Telefon
0709 423 888
E-post
thomas.jakobsson@visita.se