Till innehåll på sidan

Tjänsteproduktionsindex, augusti 2017:

Tjänsteproduktionen ökade i augusti

Statistiknyhet från SCB 2017-10-05 9.30

Tjänsteproduktionen ökade med 0,1 procent i augusti 2017 jämfört med juli i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 5,2 procent i augusti, jämfört med motsvarande månad 2016.

Detta är sista gången som Tjänsteproduktionsindex kommer att publiceras som en statistiknyhet. Framöver kommer statistik gällande Tjänsteproduktionsindex bara att uppdateras i Statistikdatabasen. Prenumeranter kommer därmed inte att få meddelande om att ny statistik finns att tillgå.

SCB kommer från och med 6 november 2017 att börja publicera Produktionsvärdeindex med statistiknyhet. Produktionsvärdeindex är tänkt att spegla den totala produktionen inom svenskt näringsliv och inkluderar tjänstesektorn.

Informations- och kommunikationsföretag uppvisade störst produktionsuppgång jämfört med föregående månad. Inom branschen ökade produktionen med 3,4 procent jämfört med juli i säsongrensade tal.

Vid jämförelse med augusti i fjol utvecklades den totala tjänsteproduktionen positivt och de branscher som i huvudsak påverkade utvecklingen var motorhandeln, tillsammans med bland annat informations- och kommunikationsföretag. Motorhandeln ökade med 13,8 procent i augusti jämfört med augusti i fjol, i kalenderkorrigerade tal.

Under senaste tremånadersperioden juni-augusti 2017, ökade tjänsteproduktionen med 1,6 procent jämfört med föregående tidsperiod mars-maj 2017, i säsongrensade tal.

Uppgifterna för augusti är preliminära. Tjänsteproduktionen i juli jämfört med juni har reviderats upp med 0,1 procentenheter sedan föregående publicering till en uppgång på 1,6 procent. Förändringen i produktion i juli jämfört med motsvarande månad 2016 har reviderats upp med 0,3 procentenheter till en uppgång på 4,4 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i produktionsvolym
Bransch/
Branschgrupp
Månads-
utveckling
säsongrensad
Tremånaders-
utveckling
säsongrensad
Fasta priser,
kalenderkorrigerat
Vikt
 aug/juljun-aug/
mar-maj
aug*2017** 
Total tjänstesektor (45-63; 68-96)
0,1 1,6 5,2 4,0 1,00
Total tjänstesektor exkl.
fastighetsverksamhet (45-63; 69-96)
-0,3 1,9 6,4 4,7 0,82
Parti- och detaljhandel (45-47)
-1,2 1,2 5,5 4,2 0,22
Motorhandel (45)
0,3 4,6 13,8 8,5 0,04
Partihandeln (46)
-2,5 0,2 4,8 4,2 0,12
Detaljhandeln (47)
-0,3 1,4 2,9 2,4 0,07
Transport och magasinering (49-53)
-0,6 0,4 3,2 1,8 0,09
Hotell och restaurangverksamhet (55-56)
1,0 0,6 2,3 2,3 0,04
IT och fastighetsverksamhet (58-75)
0,6 2,2 5,5 3,8 0,46
Informations och kommunikationsföretag (58-63)
3,4 4,5 13,7 4,5 0,14
Fastighetsverksamhet (68)
1,2 -0,1 -0,1 0,6 0,18
Företagstjänster (69-75)
-6,6 4,4 5,3 7,3 0,14
Uthyrnings-, resetjänster (77-82)
1,8 1,1 12,6 10,9 0,08
Utbildningsväsendet (85)
-0,8 2,9 -2,0 0,8 0,02
Hälso- och sjukvård, omsorg (86-88)
-1,2 -0,4 -1,7 1,4 0,06
Kultur, nöje och fritid (90-96)
1,5 2,5 12,8 5,6 0,03

* Jämförelse med samma period året före. ** Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^ Aug^
Tjänste-produktion
117,2 130,1 133,3 131,7 147,5 119,2 117,2 132,5 127,5 130,4 135,4 114,6 123,3
Månads-utveckling*
2,8 2,0 3,5 4,2 4,1 6,9 5,9 4,7 1,5 2,4 2,0 4,4 5,2
3‑månaders-utveckling**
3,4 3,4 2,8 3,2 3,9 5,0 5,5 5,8 4,0 2,9 1,9 2,8 3,8

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^ Aug^
Tjänsteproduktion
124,5 126,1 125,5 126,4 129,8 129,7 128,8 129,1 127,7 128,7 129,1 131,2 131,3
Månadsutveckling*
-1,1 1,3 -0,5 0,7 2,7 -0,1 -0,7 0,2 -1,1 0,8 0,3 1,6 0,1
3‑månaders-utveckling**
0,6 -0,4 -0,6 0,2 1,4 2,6 2,7 1,5 -0,1 -0,7 -0,5 0,9 1,6

* Jämförelse med föregående månad. ** Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul^ Aug^
Tjänsteproduktion
125,7 125,8 126,4 127,3 128,1 128,7 128,9 128,9 128,9 129,0 129,5 130,2 130,8
Månadsutveckling*
-0,1 0,1 0,5 0,7 0,6 0,5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 0,5

*Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Tjänsteproduktionsindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med publiceringen av april 2016 har också det årliga urvalsbytet skett.

Revideringar

När Tjänsteproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-06 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se