Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 2 2021

Utrikeshandeln med tjänster vänder uppåt

Statistiknyhet från SCB 2021-09-03 9.30

Under det andra kvartalet 2021 ökade ett flertal tjänsteslag i utrikeshandeln. Starkast ökningar visar tjänsteslaget resor, som dock fortsatt befinner sig på låga nivåer.

Stärkt tjänstenetto

Utrikeshandeln med tjänster vände uppåt under det andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år. Tjänsteexporten ökade med 11 procent och tjänsteimporten med 9 procent.

Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick under det andra kvartalet till 159 miljarder kronor. Tjänsteimporten uppgick till 158 miljarder kronor, vilket ger ett positivt netto på 1 miljard kronor. Nettot har stärkts jämfört med samma kvartal förra året, då det var negativt och uppgick till -1 miljard kronor.

Resor ökar men uppnår inte tidigare nivåer

Resor (konsumtion i utlandet), som varit starkt negativt påverkat av coronapandemin, visar ökningar detta kvartal jämfört med samma kvartal föregående år. Vid samma jämförelse ökar exporten av resor med 47 procent och importen med 104 procent. Tjänsteslaget ligger dock fortfarande på en markant lägre nivå jämfört med innan coronapandemins utbrott. Transporter uppvisar samma mönster som resor, både exporten och importen har ökat men nivåerna är tydligt lägre än nivåerna innan pandemin. Exporten av transporter har ökat med 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år och importen har ökat med 8 procent vid samma jämförelse.

På exportsidan har avgifter för användning av immateriella rättigheter ökat med 12 procent och tele-, data- och informationstjänster har ökat med 9 procent. Övriga affärstjänster (där bland annat forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa tjänster och marknadsföringstjänster ingår) har ökat med 11 procent.

På importsidan har avgifter för användning av immateriella rättigheter minskat med 6 procent. Tele-, data- och informationstjänster har ökat med 2 procent, och övriga affärstjänster har ökat med 9 procent.

Export och import, fördelat på tjänsteslag, kvartal 2 2021
  Export Import
Tjänsteslag     Andel i % Förändring i %     Andel i % Förändring i %
  2021K2 2020K2 2021K2 2021K2/2020K2 2021K2 2020K2 2021K2 2021K2/2020K2
Totalt 158 931 143 596 100,0 10,7 157 980 144 465 100,0 9,4
Bearbetning av varor 2 886 2 998 1,8 ‑3,7 3 962 3 077 2,5 28,8
Underhåll- och reparationstjänster av varor 588 762 0,4 ‑22,8 1 172 879 0,7 33,3
Transporter 18 480 16 249 11,6 13,7 19 922 18 498 12,6 7,7
Resor 8 938 6 099 5,6 46,5 13 575 6 650 8,6 104,1
Byggtjänster 1 219 1 126 0,8 8,3 2 816 3 189 1,8 ‑11,7
Försäkrings- och pensionstjänster 1 634 2 657 1,0 ‑38,5 1 531 1 793 1,0 ‑14,6
Finansiella tjänster 8 910 8 080 5,6 10,3 4 589 4 339 2,9 5,8
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 21 674 19 446 13,6 11,5 21 582 23 035 13,7 ‑6,3
Tele-, data-, och informationstjänster 34 672 31 872 21,8 8,8 23 891 23 488 15,1 1,7
Övriga affärstjänster 44 945 40 381 28,3 11,3 61 116 56 262 38,7 8,6
Personliga tjänster, kultur m.m. 13 874 12 682 8,7 9,4 3 235 2 680 2,0 20,7
Övriga offentliga varor och tjänster 1 110 1 244 0,7 ‑10,8 590 571 0,4 3,3

Revideringar

Kvartal 1 2021 har reviderats.

Definitioner och förklaringar

Vad är Utrikeshandel med tjänster?

Statistiken om utrikeshandel med tjänster avser all Sveriges tjänstehandel mot omvärlden. Statistiken redovisas kvartalsvis och utgör underlag till såväl Nationalräkenskaperna som Betalningsbalansens bytesbalans. Under Fördjupad information förklaras varför tjänstehandeln i Nationalräkenskaperna och Betalningsbalansen ibland skiljer sig från denna statistik.

Nästa publiceringstillfälle

2021-12-06 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Christian Surtin

Telefon
010-479 46 86
E-post
christian.surtin@scb.se

Joacim Bergman

Telefon
010-479 44 19
E-post
joacim.bergman@scb.se