Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 4 2021

Utrikeshandeln med tjänster passerar nivåerna innan pandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-03-03 8.00

Året 2021 avslutades med en fortsatt stärkt tjänstehandel. Under det fjärde kvartalet översteg utrikeshandeln med tjänster totalt sett nivåerna före coronapandemins utbrott. Det hårdast drabbade tjänsteslaget, resor, har dock ännu inte återhämtat sig till fullo.

Tjänstehandeln växer

Utrikeshandeln med tjänster stärktes ytterligare det fjärde kvartalet 2021. Tjänsteexporten ökade med 12 procent och tjänsteimporten med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick till 198 miljarder kronor under årets fjärde kvartal, medan tjänsteimporten uppgick till 201 miljarder kronor. Detta resulterade i ett negativt tjänstenetto på knappt tre miljarder kronor. Motsvarande siffra för samma kvartal föregående år var positiv och uppgick till 9 miljarder kronor.

Återhämtningen av resor fortsätter

Resor (konsumtion i utlandet) var det tjänsteslag som drabbades hårdast av coronapandemins utbrott. Resandet är inte tillbaka på samma nivåer som tidigare men återhämtningen fortsätter. Jämfört med samma kvartal föregående år har exporten inom tjänsteslaget resor ökat med 102 procent och importen med 124 procent.

På exportsidan ökade avgifter för användning av immateriella rättigheter med 1 procent. Tele-, data- och informationstjänster minskade med 4 procent. Övriga affärstjänster (som innefattar bland annat forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa tjänster och marknadsföringstjänster) ökade med 9 procent. Transporterna ökade med 37 procent.

På importsidan minskade avgifter för användning av immateriella rättigheter med 7 procent. Tele-, data- och informationstjänster ökade med 6 procent, och övriga affärstjänster med 21 procent. Transporterna ökade med 24 procent.

Export och import, fördelat på tjänsteslag, kvartal 4 2021
  Export Import
Tjänsteslag     Andel i % Förändring i %     Andel i % Förändring i %
  2021K4 2020K4 2021K4 2021K4/2020K4 2021K4 2020K4 2021K4 2021K4/2020K4
Totalt 198 451 177 001 100,0 12,1 201 105 167 987 100,0 19,7
Bearbetning av varor 3 876 3 010 2,0 28,8 3 949 4 224 2,0 ‑6,5
Underhåll- och reparationstjänster av varor 621 784 0,3 ‑20,8 2 326 1 025 1,2 126,9
Transporter 24 770 18 052 12,5 37,2 25 298 20 342 12,6 24,4
Resor 17 153 8 494 8,6 101,9 23 431 10 475 11,7 123,7
Byggtjänster 1 363 1 075 0,7 26,8 3 326 3 859 1,7 ‑13,8
Försäkrings- och pensionstjänster 2 818 1 604 1,4 75,7 1 541 1 440 0,8 7,0
Finansiella tjänster 9 612 10 398 4,8 ‑7,6 4 765 4 608 2,4 3,4
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 20 166 19 955 10,2 1,1 21 413 22 952 10,6 ‑6,7
Tele-, data-, och informationstjänster 46 013 48 148 23,2 ‑4,4 30 217 28 402 15,0 6,4
Övriga affärstjänster 54 281 49 796 27,4 9,0 80 543 66 326 40,1 21,4
Personliga tjänster, kultur m.m. 16 405 13 922 8,3 17,8 3 688 3 733 1,8 ‑1,2
Övriga offentliga varor och tjänster 1 372 1 761 0,7 ‑22,1 607 601 0,3 1,0

Revideringar

Kvartal 1 2020 till och med kvartal 3 2021 har reviderats.

Definitioner och förklaringar

Vad är Utrikeshandel med tjänster?

Statistiken om utrikeshandel med tjänster avser all Sveriges tjänstehandel mot omvärlden. Statistiken redovisas kvartalsvis och utgör underlag till såväl Nationalräkenskaperna som Betalningsbalansens bytesbalans. Under Fördjupad information förklaras varför tjänstehandeln i Nationalräkenskaperna och Betalningsbalansen ibland skiljer sig från denna statistik. 

Nästa publiceringstillfälle

2022-06-03 klockan 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Förfrågningar

SCB

Rebecca Vitri

Telefon
010-479 41 16
E-post
rebecca.vitri@scb.se

Maria Ygge

Telefon
010-479 44 14
E-post
maria.ygge@scb.se