Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari-september 2021/kvartal 3 2021, i löpande och fasta priser

Starkare varuhandel i värde än i volym under tredje kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2021-11-29 9.30

Under tredje kvartalet 2021 ökade varuexporten med 17 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade även varuimporten med 18 procent i värde och med 8 procent i volym.

Sammanfattning:

  • I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 1 181 miljarder kronor under januari-september 2021. Det är en ökning med 12 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, ökade med 14 procent och uppgick till 1 151 miljarder kronor.
  • I volym (värde i fasta priser) ökade varuexporten med 8 procent och varuimporten med 11 procent under januari-september 2021.
  • Handelsnettot för januari-september 2021 visar ett överskott på 30 miljarder kronor jämfört med 44 miljarder kronor under samma period 2020.
  • Under tredje kvartalet 2021 ökade varuexporten med 17 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade även varuimporten med 18 procent i värde och med 8 procent i volym.
  • Jämfört med föregående kvartal minskade Sveriges varuexport med 5 procent i värde och med 9 procent i volym. Samtidigt minskade varuimporten med 2 procent i värde och med 5 procent i volym.

Detaljerade uppgifter för januari–september 2021 (löpande priser):

Varuexporten till Storbritannien ökade 30 procent

Sveriges varuexport till EU27 ökade med 16 procent och varuimporten därifrån med 15 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 15 procent och importen därifrån med 14 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 12 procent, till Danmark med 15 procent och till Finland med 13 procent. Importen från Tyskland ökade med 10 procent, från Danmark med 17 procent och från Finland med 7 procent.

Exporten till övriga Europa ökade med 18 procent och importen därifrån med 15 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 30 procent medan importen därifrån minskade med 14 procent. Trävaror och oljeprodukter stod för den största exportuppgången till Storbritannien medan kemivaror bidrog mest till importnedgången. Exporten till Norge ökade med 13 procent och importen därifrån med 24 procent. Exporten till Ryssland steg med 21 procent och importen därifrån med 30 procent. Vägfordon stod för den största delen av exportuppgången till Ryssland samtidigt som råolja stod för den största importuppgången därifrån.

Exporten till Asien minskade med 5 procent medan importen därifrån ökade med 13 procent. Exporten till Kina minskade med 19 procent medan importen därifrån ökade med 16 procent. Under perioden stod exporten av läkemedel för den största minskningen till Kina medan verkstadsvaror stod för den största importuppgången därifrån.

Exporten till USA ökade med 12 procent medan importen därifrån minskade med 5 procent.

Exporten av mineralvaror ökade 27 procent

Exporten av verkstadsvaror ökade med 11 procent. Inom detta varuområde ökade vägfordon med 18 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 27 procent. Inom detta varuområde steg exporten av järnmalm med 45 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 15 procent och energivaror ökade med 59 procent. Exporten av kemivaror minskade med 2 procent. Inom detta varuområde minskade exporten av läkemedel med 23 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 7 procent.

Importen av råolja ökade 50 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 15 procent. Inom detta varuområde ökade importen av personbilar med 20 procent. Importen av mineralvaror ökade med 34 procent. Importen av skogsvaror ökade med 6 procent och importen av kemivaror steg med 9 procent. Importen av energivaror ökade med 34 procent. Inom detta varuområde ökade råolja med 50 procent. Importen av övriga varor steg med 6 procent.

Detaljerade uppgifter tredje kvartalet 2021 (i löpande och fasta priser)

Exporten av mineralvaror ökade 44 procent i värde och 9 procent i volym

Under tredje kvartalet ökade Sveriges varuexport med 17 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Exporten av verkstadsvaror ökade med 4 procent i värde och med 3 procent i volym. Inom detta varuområde minskade exporten av personbilar med 16 procent i både värde och i volym. Exporten av energivaror ökade med 92 procent i värde och med 12 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter. Mineralvaror ökade med 44 procent i värde och med 9 procent i volym. Exporten av kemivaror ökade med 21 procent i värde och med 15 procent i volym. Inom varuområdet ökade plaster med 50 procent i värde och med 24 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 31 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/tobak/drycker med 8 procent i värde och med 1 procent i volym.

Importen av personbilar minskade 16 procent i värde och 18 procent i volym

Under tredje kvartalet ökade Sveriges varuimport med 18 procent i värde och med 8 procent i volym jämfört med samma kvartal 2020.

Importen av verkstadsvaror ökade med 9 procent i värde och med 8 procent i volym. Inom detta varuområde minskade importen av personbilar med 16 procent i värde och med 18 procent i volym. Importen av energivaror ökade med 70 procent i värde och med 3 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av råolja med 98 procent i värde och med 24 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja. Importen av kemivaror ökade med 18 procent i värde och med 7 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av plaster med 43 procent i värde och med 14 procent i volym. Importen av skogsvaror ökade med 19 procent i värde och med 8 procent i volym. Importen av mineralvaror ökade med 54 procent i värde och med 18 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av livsmedel/tobak/drycker med 8 procent i värde och med 2 procent i volym.

Värde- och volymutvecklingen

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Export och import av varor, januari-september 2021/kvartal 3 2021, i löpande och fasta priser

Värdeindex för varuexporten har minskat sedan föregående kvartal men ligger under tredje kvartal 2021 på en högre nivå än genomsnittet för helåret 2020. Exportpriserna har ökat något sedan föregående kvartal. Volymindex har minskat sedan föregående kvartal men ökat jämfört med samma kvartal ett år tidigare.

Export och import av varor, januari-september 2021/kvartal 3 2021, i löpande och fasta priser

Värdeindex för varuimporten har minskat sedan föregående kvartal men ligger under tredje kvartalet 2021 högre än samma period året innan. Importpriserna har ökat något sedan kvartal 2 2021. Volymindex har minskat mot föregående kvartal men ligger under tredje kvartalet 2021 högre än motsvarande kvartal föregående år.

  Export Import
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser)
Världsdel Januari-september Andel i % Förändring i % Januari-september Andel i % Förändring i %
  2021 2020 2021 2021/2020 2021 2020 2021 2021/2020
Totalt 1 181 141 1 050 485 100,0 12 1 151 252 1 006 503 100,0 14
Europa 877 185 750 983 74,3 17 968 192 844 806 84,1 15
EU27_2020 633 758 545 125 53,7 16 772 308 674 498 67,1 15
EMU-19 473 472 412 413 40,1 15 600 157 527 134 52,1 14
EU28 701 318 596 923 59,4 17 809 877 718 030 70,3 13
Övriga Europa 243 427 205 858 20,6 18 195 884 170 308 17,0 15
Afrika 19 532 19 632 1,7 ‑1 8 796 5 077 0,8 73
Nordafrika 9 828 10 427 0,8 ‑6 4 094 1 195 0,4 243
Västafrika 2 220 2 490 0,2 ‑11 3 071 2 136 0,3 44
Central-, Öst- och Södra Afrika 7 484 6 715 0,6 11 1 631 1 746 0,1 ‑7
Amerika 129 764 117 993 11,0 10 44 721 40 420 3,9 11
Nordamerika 108 821 98 260 9,2 11 35 399 33 393 3,1 6
Central- och Sydamerika 20 943 19 733 1,8 6 9 322 7 027 0,8 33
Asien 138 095 144 770 11,7 ‑5 127 221 112 925 11,1 13
Mellanöstern 21 285 22 337 1,8 ‑5 3 008 4 431 0,3 ‑32
Övriga länder i Asien 116 810 122 433 9,9 ‑5 124 213 108 494 10,8 14
Oceanien och Antarktis 11 913 13 892 1,0 ‑14 1 982 2 371 0,2 ‑16

  Export
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC     Andel i % Förändring i % Förändring i % Förändring i % Förändring i %
  Januari-september 2021 Januari-september 2020 Januari-september 2021 Kv1-3 2021/Kv1-3 2020 Kv1-3 2021/Kv1-3 2020 Kv3 2021/Kv3 2020 Kv3 2021/Kv3 2020
Totalt 1 181 141 1 050 485 100,0 12 8 17 5
Skogsvaror 124 459 108 624 10,5 15 ‑1 31 0
Trävaror 36 864 24 574 3,1 50 ‑9 86 ‑12
Pappersmassa 20 798 17 889 1,8 16 ‑1 32 ‑7
Papper 61 116 61 178 5,2 0 2 11 6
Mineralvaror 136 328 107 235 11,5 27 5 44 9
Järnmalm 30 387 21 021 2,6 45 1 50 ‑3
Järn och stål 52 083 42 231 4,4 23 8 60 17
Övriga metaller 27 511 20 647 2,3 33 11 39 16
Kemivaror 169 308 173 144 14,3 ‑2 1 21 15
Grundämnen, föreningar 17 408 14 088 1,5 24 19 38 19
Läkemedel 71 694 93 443 6,1 ‑23 ‑15 4 6
Plaster 32 445 25 140 2,7 29 17 50 24
Energivaror 81 723 51 535 6,9 59 2 92 12
Oljeprodukter 63 543 44 390 5,4 43 ‑1 82 9
Verkstadsvaror 507 105 456 002 42,9 11 16 4 3
Metallarbeten 31 918 27 546 2,7 16 15 17 11
Maskiner 164 633 151 534 13,9 9 10 7 4
Elektronik, telekom 122 662 113 733 10,4 8 13 10 12
Vägfordon 154 028 130 948 13,0 18 25 ‑7 ‑8
Personbilar 80 638 72 196 6,8 12 22 ‑16 ‑16
Last- och dragbilar 22 151 15 479 1,9 43 47 26 23
Delar, tillbehör 39 789 34 516 3,4 15 19 ‑10 ‑11
Övriga transportmedel 6 163 6 474 0,5 ‑5 1 16 16
Instrument, optiska varor 27 702 25 767 2,3 8 14 5 6
Övriga varor 162 217 153 945 13,7 5 5 5 0
Livsmedel, drycker, tobak 74 943 72 229 6,3 4 2 8 1
Tekovaror, skor 33 014 30 750 2,8 7 8 2 ‑1
Möbler 15 364 14 381 1,3 7 8 2 1

  Import
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC     Andel i % Förändring i % Förändring i % Förändring i % Förändring i %
  Januari-september 2021 Januari-september 2020 Januari-september 2021 Kv1-3 2021/Kv1-3 2020 Kv1-3 2021/Kv1-3 2020 Kv3 2021/Kv3 2020 Kv3 2021/Kv3 2020
Totalt 1 151 252 1 006 503 100,0 14 11 18 8
Skogsvaror 30 717 28 906 2,7 6 4 19 8
Mineralvaror 97 283 72 344 8,5 34 15 54 18
Järn och stål 41 075 29 295 3,6 40 15 77 21
Övriga metaller 20 895 14 233 1,8 47 22 70 30
Malmer, skrot 15 751 11 001 1,4 43 9 41 5
Kemivaror 149 726 137 792 13,0 9 5 18 7
Grundämnen, föreningar 27 797 27 676 2,4 0 ‑8 13 ‑7
Läkemedel 39 776 39 686 3,5 0 6 6 10
Plaster 30 115 24 823 2,6 21 5 43 14
Gummi, gummivaror 13 148 11 533 1,1 14 19 11 9
Energivaror 108 295 80 832 9,4 34 ‑6 70 3
Råolja 57 484 38 367 5,0 50 1 98 24
Oljeprodukter 37 834 34 553 3,3 9 ‑11 43 ‑5
Verkstadsvaror 505 178 440 462 43,9 15 18 9 8
Metallarbeten 39 366 34 339 3,4 15 13 20 10
Maskiner 121 744 107 152 10,6 14 16 16 14
Elektronik, telekom 184 549 160 260 16,0 15 22 15 18
Vägfordon 123 121 105 650 10,7 17 16 ‑11 ‑12
Personbilar 63 533 53 140 5,5 20 18 ‑16 ‑18
Delar, tillbehör 39 133 33 842 3,4 16 19 ‑2 ‑4
Övriga transportmedel 6 859 6 207 0,6 11 16 46 46
Instrument, optiska varor 29 539 26 854 2,6 10 13 9 9
Övriga varor 260 054 246 168 22,6 6 9 9 6
Livsmedel, drycker, tobak 119 000 119 730 10,3 ‑1 1 8 2
Tekovaror, skor 64 435 57 988 5,6 11 18 7 7
Möbler 20 622 18 034 1,8 14 15 16 11

Definitioner och förklaringar

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Utrikeshandel, export och import av varor januari–september 2021/kvartal 3 2021, i löpande och fasta priser

Nästa publiceringstillfälle

2022-02-28 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se