Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari–juni 2020, i löpande och fasta priser

Kraftig nedgång för både varuexporten och varuimporten andra kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2020-08-27 9.30

Under andra kvartalet minskade varuexporten med 15 procent i värde och med 12 procent i volym jämfört med samma period året innan. Varuimporten minskade under samma period med 17 procent i värde och med 12 procent i volym.

Sammanfattning:

  • I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 718 miljarder kronor under första halvåret 2020. Det är en minskning med 7 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, minskade med 10 procent och uppgick till 676 miljarder kronor.
  • I volym (värde i fasta priser) minskade exporten med 4 procent och importen med 7 procent under första halvåret 2020.
  • Handelsnettot visar under första halvåret 2020 ett överskott på 42 miljarder kronor jämfört med 18 miljarder kronor under samma period 2019.
  • Under andra kvartalet minskade varuexporten med 15 procent i värde och med 12 procent i volym. Varuimporten minskade under samma period med 17 procent i värde och med 12 procent i volym.
  • Jämfört med föregående kvartal minskade Sveriges varuexport med 16 procent i löpande priser och 15 procent i volym. Varuimporten minskade med 12 procent i värde och 10 procent i volym.

Detaljerade uppgifter för januari–juni 2020 (löpande priser):

Varuimporten från Tyskland minskade 10 procent

Sveriges varuexport till EU27 minskade med 10 procent och varuimporten därifrån med 9 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna sjönk med 11 procent och importen därifrån med 10 procent. Bland EU-länderna minskade exporten till Tyskland med 7 procent, till Nederländerna med 15 procent medan exporten till Danmark ökade med 1 procent. Importen från Tyskland minskade med 10 procent, från Nederländerna med 6 procent och från Danmark med 8 procent.

Exporten till övriga Europa minskade med 9 procent och importen därifrån med 12 procent. Exporten till Storbritannien sjönk med 18 procent och importen därifrån med 15 procent. Exporten till Norge minskade med 7 procent medan importen därifrån ökade med 4 procent. Exporten till Ryssland minskade med 7 procent och importen därifrån med 62 procent. Under perioden har råoljeimporten från Ryssland minskat kraftigt.

Exporten till Asien ökade med 8 procent medan importen därifrån minskade med 8 procent. Exporten till Kina ökade med 22 procent medan importen därifrån minskade med 5 procent. Under perioden stod exporten av läkemedel och järnmalm för den största ökningen till Kina.

Exporten till USA ökade med 3 procent och importen därifrån med 17 procent. Råolja och läkemedel står för den största importökningen från USA.

Exporten av vägfordon minskade 28 procent

Exporten av verkstadsvaror minskade med 13 procent. Inom detta varuområde minskade vägfordon med 28 procent. Exporten av mineralvaror minskade med 9 procent. Inom detta varuområde steg exporten av järnmalm med 10 procent medan exporten av järn/stål minskade med 21 procent. Exporten av skogsvaror minskade med 2 procent och energivaror minskade med 32 procent. Exporten av kemivaror steg med 17 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 35 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 9 procent.

Importen av läkemedel ökade 18 procent

Importen av verkstadsvaror minskade med 11 procent. Inom detta varuområde minskade importen av vägfordon med 24 procent. Importen av mineralvaror minskade med 16 procent och importen av skogsvaror minskade med 9 procent. Importen av kemivaror steg med 1 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 18 procent. Importen av energivaror minskade med 30 procent. Inom detta varuområde sjönk råolja med 26 procent. Importen av övriga varor minskade med 2 procent.

Detaljerade uppgifter andra kvartalet 2020 (i löpande och fasta priser)

Exporten av vägfordon minskade 50 procent i värde och 49 procent i volym

Under andra kvartalet minskade Sveriges varuexport i värde med 15 procent jämfört med samma kvartal 2019. Under samma period minskade varuexporten från Sverige i volym med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Exporten av verkstadsvaror minskade med 25 procent i värde och med 27 procent i volym. Inom detta varuområde minskade vägfordon med 50 procent i värde och med 49 procent i volym. Exporten av energivaror minskade med 55 procent i värde och med 4 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på oljeprodukter. Mineralvaror minskade med 13 procent i värde och med 9 procent i volym. Kemivaror ökade med 15 procent i värde och med 14 procent i volym. Inom varuområdet ökade läkemedel med 37 procent i värde och med 34 procent i volym. Exporten av skogsvaror minskade med 6 procent i värde och med 1 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor minskade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 5 procent i värde och med 2 procent i volym.

Importen av råolja minskade 53 procent i värde medan den ökade 6 procent i volym

Under andra kvartalet minskade Sveriges varuimport med 17 procent i värde och med 12 procent i volym jämfört med samma kvartal 2019.

Importen av verkstadsvaror minskade med 20 procent i värde och med 22 procent i volym. Inom detta varuområde minskade vägfordon med 44 procent i värde och med 46 procent i volym. Importen av energivaror minskade med 45 procent i värde medan den ökade med 4 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av råolja med 53 procent i värde medan volymen ökade med 6 procent. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på lägre priser på råolja. För kemivaror ökade värdet med 2 procent och volymen med 5 procent. Inom varuområdet ökade läkemedel med 29 procent i värde och med 25 procent i volym. Importen av skogsvaror minskade med 11 procent i värde och med 9 procent i volym. Importen av mineralvaror minskade med 23 procent i värde och med 21 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor minskade importen av livsmedel/drycker/tobak med 6 procent i värde och med 5 procent i volym. Tekovaror/skor minskade med 11 procent i värde och med 16 procent i volym.

Värde- och volymutvecklingen

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Diagram Varuexport

Både värde- och volymindex för varuexporten har minskat markant under det andra kvartalet, både gentemot föregående kvartal och motsvarande kvartal föregående år. Minskningen är något mindre för volymindex vilket beror på lägre exportpriser andra kvartalet 2020. 

Diagram Varuimport

Även värde- och volymindex för varuimporten har minskat betydligt under det andra kvartalet. Minskningen mot förra kvartalet är lägre än minskningen mot samma kvartal föregående år. 

Volymindex visar en lägre förändringstakt än värdeindex vilket beror på lägre importpriser andra kvartalet 2020. 

  Export Import
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser)
Världsdel Januari-juni Andel i % Förändring i % Januari-juni Andel i % Förändring i %
  2020 2019 2020 2020/2019 2020 2019 2020 2020/2019
Totalt 717 683 768 397 100,0 ‑7 676 159 749 657 100,0 ‑10
Europa 508 172 561 012 70,8 ‑9 568 220 628 581 84,0 ‑10
EU27_2020 368 820 408 221 51,4 ‑10 450 686 494 889 66,7 ‑9
EMU-19 280 318 315 299 39,1 ‑11 351 409 389 375 52,0 ‑10
EU28 403 778 450 595 56,3 ‑10 480 197 529 601 71,0 ‑9
Övriga Europa 139 352 152 790 19,4 ‑9 117 534 133 692 17,4 ‑12
Afrika 13 798 15 248 1,9 ‑10 4 265 10 886 0,6 ‑61
Nordafrika 7 626 7 591 1,1 0 858 1 677 0,1 ‑49
Västafrika 1 670 1 673 0,2 0 2 337 6 900 0,3 ‑66
Central-, Öst- och Södra Afrika 4 503 5 985 0,6 ‑25 1 071 2 309 0,2 ‑54
Amerika 81 436 82 991 11,3 ‑2 27 926 27 833 4,1 0
Nordamerika 68 242 66 661 9,5 2 23 616 20 196 3,5 17
Central- och Sydamerika 13 195 16 330 1,8 ‑19 4 310 7 637 0,6 ‑44
Asien 102 084 94 180 14,2 8 73 830 80 182 10,9 ‑8
Mellanöstern 15 901 13 110 2,2 21 3 317 3 400 0,5 ‑2
Övriga länder i Asien 86 184 81 071 12,0 6 70 513 76 782 10,4 ‑8
Oceanien och Antarktis 10 244 9 933 1,4 3 1 239 1 513 0,2 ‑18

  Export
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC     Andel i % Förändring i % Förändring i % Förändring i % Förändring i %
  Januari-juni 2020 Januari-juni 2019 Januari-juni 2020 Januari-juni 2020/2019 Kv1-2 2020/Kv1-2 2019 Kv2 2020/Kv2 2019 Kv2 2020/Kv2 2019
Totalt 717 683 768 397 100,0 ‑7 ‑4 ‑15 ‑12
Skogsvaror 75 616 77 457 10,5 ‑2 5 ‑6 ‑1
Trävaror 17 325 16 927 2,4 2 12 1 8
Pappersmassa 12 392 13 395 1,7 ‑7 16 ‑11 7
Papper 42 468 43 644 5,9 ‑3 0 ‑7 ‑6
Mineralvaror 74 245 81 592 10,3 ‑9 ‑5 ‑13 ‑9
Järnmalm 13 537 12 318 1,9 10 21 ‑3 8
Järn och stål 31 282 39 360 4,4 ‑21 ‑16 ‑22 ‑17
Övriga metaller 13 615 13 956 1,9 ‑2 0 ‑14 ‑12
Kemivaror 127 693 109 195 17,8 17 15 15 14
Grundämnen, föreningar 9 816 9 963 1,4 ‑1 1 ‑4 1
Läkemedel 72 800 53 733 10,1 35 32 37 34
Plaster 17 655 18 475 2,5 ‑4 ‑2 ‑8 ‑4
Energivaror 35 243 51 687 4,9 ‑32 9 ‑55 ‑4
Oljeprodukter 31 278 42 757 4,4 ‑27 5 ‑53 ‑12
Verkstadsvaror 304 514 350 343 42,4 ‑13 ‑15 ‑25 ‑27
Metallarbeten 19 004 20 849 2,6 ‑9 ‑11 ‑15 ‑17
Maskiner 105 247 117 108 14,7 ‑10 ‑12 ‑18 ‑21
Elektronik, telekom 74 833 71 237 10,4 5 0 ‑1 ‑5
Vägfordon 83 993 117 376 11,7 ‑28 ‑29 ‑50 ‑49
Personbilar 45 587 56 132 6,4 ‑19 ‑20 ‑45 ‑43
Last- och dragbilar 10 460 17 116 1,5 ‑39 ‑39 ‑58 ‑57
Delar, tillbehör 22 040 35 905 3,1 ‑39 ‑39 ‑55 ‑56
Övriga transportmedel 4 171 6 798 0,6 ‑39 ‑42 ‑38 ‑42
Instrument, optiska varor 17 268 16 975 2,4 2 0 ‑3 ‑6
Övriga varor 100 373 98 124 14,0 2 2 ‑4 ‑2
Livsmedel, drycker, tobak 47 841 46 623 6,7 3 3 ‑5 ‑2
Tekovaror, skor 19 155 17 646 2,7 9 5 5 1
Möbler 9 528 9 948 1,3 ‑4 ‑6 ‑9 ‑10

  Import
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC     Andel i % Förändring i % Förändring i % Förändring i % Förändring i %
  Januari-juni 2020 Januari-juni 2019 Januari-juni 2020 Januari-juni 2020 Kv1-2 2020/Kv1-2 2019 Kv2 2020/Kv2 2019 Kv2 2020/Kv2 2019
Totalt 676 159 749 657 100,0 ‑10 ‑7 ‑17 ‑12
Skogsvaror 20 200 22 136 3,0 ‑9 ‑6 ‑11 ‑9
Mineralvaror 50 784 60 642 7,5 ‑16 ‑14 ‑23 ‑21
Järn och stål 20 947 27 726 3,1 ‑24 ‑21 ‑33 ‑29
Övriga metaller 10 011 11 625 1,5 ‑14 ‑11 ‑23 ‑19
Malmer, skrot 7 604 8 530 1,1 ‑11 ‑7 ‑12 ‑8
Kemivaror 94 261 93 179 13,9 1 1 2 5
Grundämnen, föreningar 18 599 19 094 2,8 ‑3 1 4 13
Läkemedel 27 042 22 885 4,0 18 13 29 25
Plaster 17 740 19 198 2,6 ‑8 ‑1 ‑12 ‑2
Gummi, gummivaror 7 611 9 085 1,1 ‑16 ‑18 ‑27 ‑29
Energivaror 56 380 80 667 8,3 ‑30 3 ‑45 4
Råolja 28 643 38 839 4,2 ‑26 14 ‑53 6
Oljeprodukter 22 942 34 352 3,4 ‑33 ‑15 ‑41 ‑9
Verkstadsvaror 291 883 327 016 43,2 ‑11 ‑12 ‑20 ‑22
Metallarbeten 23 079 25 550 3,4 ‑10 ‑11 ‑17 ‑19
Maskiner 73 374 82 443 10,9 ‑11 ‑14 ‑20 ‑23
Elektronik, telekom 106 535 106 997 15,8 0 1 ‑2 ‑1
Vägfordon 66 541 87 683 9,8 ‑24 ‑26 ‑44 ‑46
Personbilar 31 553 38 376 4,7 ‑18 ‑20 ‑45 ‑47
Delar, tillbehör 22 951 33 166 3,4 ‑31 ‑32 ‑47 ‑48
Övriga transportmedel 4 229 6 121 0,6 ‑31 ‑35 ‑31 ‑35
Instrument, optiska varor 18 126 18 223 2,7 ‑1 ‑4 ‑8 ‑11
Övriga varor 162 651 166 017 24,1 ‑2 ‑4 ‑6 ‑7
Livsmedel 81 054 81 667 12,0 ‑1 ‑2 ‑6 ‑5
Tekovaror, skor 36 058 38 729 5,3 ‑7 ‑11 ‑11 ‑16
Möbler 12 327 12 650 1,8 ‑3 ‑6 ‑4 ‑9

Definitioner och förklaringar

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2020 i löpande och fasta priser (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se

Maria Rodriguez Hjalmarsson

Telefon
010-479 45 41
E-post
maria.rodriguezhjalmarsson@scb.se