Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari–juni 2021/kvartal 2 2021, i löpande och fasta priser

Ökad export och import av varor under andra kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2021-08-27 9.30

Under andra kvartalet 2021 ökade varuexporten med 25 procent i värde och med 20 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade även varuimporten med 25 procent i värde och med 20 procent i volym.

  • I värde (löpande priser) uppgick Sveriges varuexport till 791 miljarder kronor under januari-juni 2021. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten, i löpande priser, ökade med 13 procent och uppgick till 763 miljarder kronor.
  • I volym (värde i fasta priser) ökade varuexporten med 9 procent och varuimporten med 13 procent under första halvåret 2021.
  • Handelsnettot för januari-juni 2021 visar ett överskott på 28 miljarder kronor jämfört med 41 miljarder kronor under samma period 2020.
  • Under andra kvartalet 2021 ökade varuexporten med 25 procent i värde och med 20 procent i volym jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade även varuimporten med 25 procent i värde och med 20 procent i volym.
  • Jämfört med föregående kvartal ökade Sveriges varuexport med 7 procent i värde och med 2 procent i volym. Samtidigt ökade varuimporten med 7 procent i värde och med 3 procent i volym.

Notera att pandemins påverkan på den totala utrikeshandeln samt inom vissa varugrupper kunde ses från och med april 2020, vilket medfört att utvecklingstalen är starka.

Detaljerade uppgifter för januari–juni 2021 (löpande priser):

Varuexporten till Storbritannien ökade 26 procent

Både Sveriges varuexport till EU27 och varuimporten därifrån ökade med 15 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna steg med 13 procent och importen därifrån med 15 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 8 procent, till Danmark med 15 procent och till Finland med 10 procent. Importen från Tyskland ökade med 12 procent, från Danmark med 14 procent och från Finland med 5 procent.

Exporten till övriga Europa ökade med 15 procent och importen därifrån med 10 procent. Exporten till Storbritannien ökade med 26 procent medan importen därifrån minskade med 15 procent. Trävaror och oljeprodukter stod för den största exportuppgången till Storbritannien medan kemivaror och energivaror bidrog mest till importnedgången. Exporten till Norge ökade med 12 procent och importen därifrån med 20 procent. Exporten till Ryssland steg med 22 procent medan importen därifrån minskade med 6 procent. Verkstadsvaror stod för den största exportuppgången till Ryssland.

Exporten till Asien minskade med 7 procent medan importen därifrån ökade med 8 procent. Exporten till Kina minskade med 16 procent medan importen därifrån ökade med 10 procent. Under perioden stod exporten av läkemedel för den största minskningen till Kina.

Exporten till USA ökade med 10 procent medan importen därifrån minskade med 5 procent.

Exporten av vägfordon ökade 31 procent

Exporten av verkstadsvaror ökade med 15 procent. Inom detta varuområde ökade vägfordon med 31 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 20 procent. Inom detta varuområde steg exporten av järnmalm med 42 procent. Exporten av skogsvaror ökade med 7 procent och energivaror ökade med 44 procent. Exporten av kemivaror minskade med 11 procent. Inom detta varuområde minskade exporten av läkemedel med 31 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade tekovaror/skor med 10 procent.

Importen av mineralvaror ökade 26 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 18 procent. Inom detta varuområde ökade importen av personbilar med 47 procent. Importen av mineralvaror ökade med 26 procent. Importen av skogsvaror var oförändrad medan importen av kemivaror steg med 4 procent. Importen av energivaror ökade med 18 procent och importen av övriga varor steg med 4 procent.

Detaljerade uppgifter andra kvartalet 2021 (i löpande och fasta priser)

Exporten av mineralvaror ökade 32 procent i värde och 9 procent i volym

Under andra kvartalet ökade Sveriges varuexport med 25 procent i värde och med 20 procent i volym jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Exporten av verkstadsvaror ökade med 34 procent i värde och med 42 procent i volym. Inom detta varuområde ökade exporten av personbilar med 90 procent i värde och med 108 procent i volym. Exporten av energivaror ökade med 118 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter. Mineralvaror ökade med 32 procent i värde och med 9 procent i volym. Exporten av kemivaror minskade med 3 procent i värde medan den ökade med 1 procent i volym. Inom varuområdet minskade läkemedel med 26 procent i värde och med 17 procent i volym. Exporten av skogsvaror ökade med 17 procent i värde och med 3 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av livsmedel/tobak/drycker med 8 procent i värde och med 6 procent i volym samtidigt som tekovaror/skor ökade med 15 procent i värde och med 17 procent i volym.

Importen av personbilar ökade 99 procent i värde och 97 procent i volym

Under andra kvartalet ökade Sveriges varuimport med 25 procent i värde och med 20 procent i volym jämfört med samma kvartal 2020.

Importen av verkstadsvaror ökade med 30 procent i värde och med 37 procent i volym. Inom detta varuområde ökade importen av personbilar med 99 procent i värde och med 97 procent i volym. Importen av energivaror ökade med 56 procent i värde medan den minskade med 8 procent i volym. Inom varuområdet ökade importen av råolja med 115 procent i värde och med 3 procent i volym. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja. Importen av kemivaror ökade med 10 procent i värde och med 6 procent i volym. Inom varuområdet minskade importen av läkemedel med 1 procent i värde medan den ökade med 5 procent i volym. Importen av skogsvaror ökade med 7 procent i både värde och volym. Importen av mineralvaror ökade med 46 procent i värde och med 27 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av tekovaror/skor med 24 procent i värde och med 36 procent i volym.

Värde- och volymutvecklingen

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

diagram

Värdeindex för varuexporten har stigit sedan föregående kvartal och ligger under kvartal 2 2021 på en högre nivå än genomsnittet för helåret 2020. Exportpriserna har ökat något sedan föregående kvartal. Volymindex har stigit sedan föregående kvartal och även jämfört med samma kvartal ett år tidigare.

diagram

Värdeindex för varuimporten har ökat sedan föregående kvartal och ligger under andra kvartalet 2021 något högre än samma period året innan. Importpriserna har ökat något sedan kvartal 1 2021. Volymindex har ökat mot föregående kvartal och ligger under andra kvartalet 2021 något högre än motsvarande kvartal föregående år.

  Export Import
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser)
Världsdel Januari-juni Andel i % Förändring i % Januari-juni Andel i % Förändring i %
  2021 2020 2021 2021/2020 2021 2020 2021 2021/2020
Totalt 791 060 718 258 100,0 10 763 465 676 949 100,0 13
Europa 583 142 508 158 73,7 15 648 114 568 966 84,9 14
EU27_2020 423 063 368 908 53,5 15 520 048 452 011 68,1 15
EMU-19 316 744 280 339 40,0 13 404 866 352 919 53,0 15
EU28 466 919 403 718 59,0 16 544 930 481 419 71,4 13
Övriga Europa 160 079 139 250 20,2 15 128 066 116 955 16,8 10
Afrika 13 124 13 793 1,7 ‑5 5 065 4 050 0,7 25
Nordafrika 6 877 7 625 0,9 ‑10 2 226 856 0,3 160
Västafrika 1 428 1 669 0,2 ‑14 1 791 2 126 0,2 ‑16
Central-, Öst- och Södra Afrika 4 819 4 499 0,6 7 1 047 1 068 0,1 ‑2
Amerika 88 448 81 666 11,2 8 28 726 28 010 3,8 3
Nordamerika 74 537 68 292 9,4 9 22 743 23 605 3,0 ‑4
Central- och Sydamerika 13 910 13 374 1,8 4 5 983 4 405 0,8 36
Asien 95 300 102 451 12,0 ‑7 79 940 73 892 10,5 8
Mellanöstern 14 756 15 899 1,9 ‑7 1 725 3 397 0,2 ‑49
Övriga länder i Asien 80 543 86 553 10,2 ‑7 78 215 70 495 10,2 11
Oceanien och Antarktis 8 463 10 242 1,1 ‑17 1 283 1 353 0,2 ‑5

  Export
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser) Värde (löpande priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC     Andel i % Förändring i % Förändring i % Förändring i % Förändring i %
  Januari-juni 2021 Januari-juni 2020 Januari-juni 2021 Kv1-2 2021/Kv1-2 2020 Kv1-2 2021/Kv1-2 2020 Kv2 2021/Kv2 2020 Kv2 2021/Kv2 2020
Totalt 791 060 718 258 100,0 10 9 25 20
Skogsvaror 80 675 75 325 10,2 7 ‑1 17 3
Trävaror 23 249 17 266 2,9 35 ‑8 55 ‑4
Pappersmassa 13 489 12 345 1,7 9 2 16 0
Papper 40 087 42 291 5,1 ‑5 0 0 6
Mineralvaror 88 779 74 240 11,2 20 4 32 9
Järnmalm 19 166 13 519 2,4 42 3 56 8
Järn och stål 34 570 31 274 4,4 11 4 23 11
Övriga metaller 17 775 13 635 2,2 30 9 48 18
Kemivaror 113 808 127 473 14,4 ‑11 ‑4 ‑3 1
Grundämnen, föreningar 11 474 9 786 1,5 17 18 30 24
Läkemedel 49 963 72 710 6,3 ‑31 ‑22 ‑26 ‑17
Plaster 20 923 17 557 2,6 19 13 33 18
Energivaror 51 244 35 519 6,5 44 ‑2 118 ‑1
Oljeprodukter 39 740 31 211 5,0 27 ‑5 104 12
Verkstadsvaror 349 880 304 624 44,2 15 22 34 42
Metallarbeten 21 624 18 946 2,7 14 16 28 28
Maskiner 114 935 105 049 14,5 9 13 22 27
Elektronik, telekom 80 041 74 386 10,1 8 15 17 26
Vägfordon 110 740 84 402 14,0 31 44 87 100
Personbilar 58 292 45 681 7,4 28 46 90 108
Last- och dragbilar 15 815 10 468 2,0 51 59 132 137
Delar, tillbehör 28 712 22 173 3,6 29 35 72 79
Övriga transportmedel 3 922 4 600 0,5 ‑15 ‑8 ‑43 ‑38
Instrument, optiska varor 18 618 17 241 2,4 8 17 14 25
Övriga varor 106 675 101 076 13,5 6 7 13 13
Livsmedel, drycker, tobak 48 440 47 749 6,1 1 2 8 6
Tekovaror, skor 21 770 19 714 2,8 10 12 15 17
Möbler 10 363 9 496 1,3 9 12 20 22

 Import
 Värde (löpande priser)Värde (löpande priser)Volym (värde i fasta priser)Värde (löpande priser)Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC  Andel i %Förändring i %Förändring i %Förändring i %Förändring i %
 Januari-juni 2021Januari-juni 2020Januari-juni 2021Kv1-2 2021/Kv1-2 2020Kv1-2 2021/Kv1-2 2020Kv2 2021/Kv2 2020Kv2 2021/Kv2 2020
Totalt 763 465 676 949 100,0 13 13 25 20
Skogsvaror 20 229 20 133 2,6 0 2 7 7
Mineralvaror 63 921 50 694 8,4 26 14 46 27
Järn och stål 26 143 20 909 3,4 25 13 57 36
Övriga metaller 13 577 9 981 1,8 36 18 60 32
Malmer, skrot 10 966 7 586 1,4 45 11 48 6
Kemivaror 98 108 94 123 12,9 4 4 10 6
Grundämnen, föreningar 17 589 18 603 2,3 ‑5 ‑8 ‑2 ‑12
Läkemedel 26 410 27 041 3,5 ‑2 5 ‑1 5
Plaster 19 905 17 671 2,6 13 1 29 7
Gummi, gummivaror 8 726 7 605 1,1 15 23 30 38
Energivaror 67 354 57 104 8,8 18 ‑10 56 ‑8
Råolja 36 166 27 810 4,7 30 ‑9 115 3
Oljeprodukter 23 311 24 510 3,1 ‑5 ‑14 8 ‑19
Verkstadsvaror 344 622 292 002 45,1 18 24 30 37
Metallarbeten 26 152 23 211 3,4 13 15 24 27
Maskiner 82 699 73 503 10,8 13 17 25 30
Elektronik, telekom 122 511 106 279 16,0 15 25 19 31
Vägfordon 89 301 66 581 11,7 34 35 72 74
Personbilar 46 436 31 487 6,1 47 46 99 97
Delar, tillbehör 28 385 22 864 3,7 24 30 65 74
Övriga transportmedel 3 910 4 361 0,5 ‑10 ‑4 ‑19 ‑14
Instrument, optiska varor 20 049 18 068 2,6 11 16 20 26
Övriga varor 169 230 162 893 22,2 4 10 10 14
Livsmedel 77 517 81 122 10,2 ‑4 1 1 2
Tekovaror, skor 41 381 36 301 5,4 14 24 24 36
Möbler 13 864 12 251 1,8 13 17 21 25

Definitioner och förklaringar

Med anledning av Storbritanniens utträde ur EU har den tidigare gruppen EU28 i de landfördelade tabellerna för utrikeshandel med varor ersatts med gruppen EU27_2020. Förändringen gäller landfördelade tabeller som redovisas med data fr.o.m. januari 2020. Att brytpunkten blev januari 2020 och inte februari, som var den egentliga utträdesmånaden, beror på att värdena i tabellerna baseras på ackumulerade perioder som börjar från januari. I texten används benämningen EU27.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2021 i löpande och fasta priser (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

2021-11-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se

Maria Rodriguez Hjalmarsson

Telefon
010-479 45 41
E-post
maria.rodriguezhjalmarsson@scb.se