Till innehåll på sidan

Export, import och handelsnetto

Utrikeshandel med varor. Miljoner kronor i löpande priser. Trend.

Export, import och handelsnetto

För utrikeshandel med varor redovisas trendserier för ett urval av varugrupper och länder samt handelsnettot (import, export, handelsbalans). Skattningen av trenden baseras på en modellering av originalserierna i löpande priser enligt metoden X12-ARIMA med justering för kalendereffekter. Trenden visar på långsiktiga tendenser i tidsserierna vid aktuell tidpunkt.

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna