Till innehåll på sidan

Import från stora handelspartner

Sveriges varuimport från fem stora avsändarländer. Trend

Import från stora handelspartner (3)

För utrikeshandel med varor redovisas trendserier för ett urval av varugrupper och länder samt handelsnettot (import, export, handelsbalans). Skattningen av trenden baseras på en modellering av originalserierna i löpande priser enligt metoden X12-ARIMA med justering för kalendereffekter. Trenden visar på långsiktiga tendenser i tidsserierna vid aktuell tidpunkt. 

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se