Till innehåll på sidan

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2019

Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag minskar

Statistiknyhet från SCB 2020-03-27 9.30

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 4,3 procent år 2019. Det totala antalet var 741 979, vilket motsvarar 12,7 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,5 procent och högst i landsbygdskommuner, 16,1 procent.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, vilket innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en hel-årsekvivalent.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag* , 1990-2019

Diagram

*) Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg kraftigt under början av 1990-talet. Antalet steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Sedan dess har antalet stadigt minskat och var 2019 nere på nästan samma nivå som 1990. Mellan 2018 och 2019 minskade antalet helårsekvivalenter i alla ersättningsformerna förutom arbetslöshet som ökade med 11,2 procent.

Sjuk- och aktivitetsersättning, som är den största ersättningsformen och står för cirka 32 procent av det totala antalet helårsekvivalenter, har minskat sedan 2006. År 2019 minskade de med 5,9 procent, och har därmed minskat med 47,9 procent sedan 2006.

Antalet helårsekvivalenter med sjukpenning steg varje år mellan 2010 och 2016. Denna trend bröts 2017, och år 2019 minskade antalet för tredje året i rad.

Etableringsersättningen infördes år 2011 och antalet ökade kraftigt fram till år 2017. De två senaste åren har antalet dock minskat kraftigt, 2019 minskade antalet med hela 31 procent.

Stora regionala skillnader

Andelen helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag fördelar sig inte lika över hela riket. Av befolkningen, 20-64 år, var andelen som lägst i Stockholms län på 9,5 procent och som högst i Gävleborgs län på 17,5 procent. Skillnaden mellan dessa län var störst för andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I Stockholm var andelen 1,6 procent och i Gävleborgs län 4,9 procent. Mellan 2018 och 2019 minskade andelen helårsekvivalenter i alla län.

På kommunal nivå är skillnaderna ännu större. Andelen helårsekvivalenter år 2019 var som lägst i Danderyd på 5,7 procent och som högst i Filipstad på 23,3 procent.

De tio kommuner med lägst respektive högst andel helårsekvivalenter
Lägst andel Högst andel
Danderyd 5,7 Filipstad 23,3
Täby 6,3 Högsby 22,4
Solna 6,5 Lessebo 22,4
Lidingö 6,6 Haparanda 21,7
Lomma 6,7 Ljusnarsberg 21,5
Vaxholm 7 Perstorp 21,4
Vellinge 7,2 Söderhamn 21,4
Nacka 7,3 Åmål 21,4
Värmdö 7,6 Ockelbo 20,6
Nykvarn 7,6 Sandviken 20,4

Vid en indelning efter kommunens storlek och läge (efter SKR:s kommungruppsindelning) var andelen i genomsnitt lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,5 procent och högst i landsbygdskommuner, 16,1 procent.

Andel helårsekvivalenter efter kommungrupp
Kommungrupp Andel
Pendlingskommun nära storstad 9,5
Storstäder 11,5
Landsbygdskommun med besöksnäring 11,8
Större stad 13,2
Pendlingskommun nära större stad 13,7
Mindre stad/tätort 13,7
Lågpendlingskommun nära större stad 15,6
Pendlingskommun nära mindre tätort 15,9
Landsbygdskommuner 16,1

Mellan 2018 och 2019 minskade andelen i alla kommungrupper. Skillnaderna mellan kommungrupperna minskade också då minskningen var minst i pendlingskommuner nära storstad och störst i landsbygdskommuner.

Fler kvinnor än män

Av totala antalet helårsekvivalenter år 2019 var 54,3 procent kvinnor och 45,7 procent män. Fördelningen mellan kvinnor och män har varit ungefär densamma sedan 2006 då uppgifterna började redovisas efter kön. I sjukpenning är kvinnorna i klar majoritet. Det är endast för arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder där antalet är fler bland männen.

Könsfördelning inom respektive ersättningsform
  Kvinnor Män Totalt
Sjukpenning 64,3 35,7 100,0
Sjuk- och aktivitetsersättning 56,2 43,8 100,0
Arbetslöshet 45,4 54,6 100,0
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 47,0 53,0 100,0
Ekonomiskt bistånd 51,6 48,4 100,0
Etableringsersättning 56,4 43,6 100,0
Totalt 54,3 45,7 100,0

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Nina Grönborg

Telefon
010-479 68 41
E-post
nina.groenborg@scb.se

Annica Wallerå

Telefon
010-479 62 38
E-post
annica.wallera@scb.se