Till innehåll på sidan

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2021:

Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag minskar

Statistiknyhet från SCB 2022-03-30 8.00

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 1,1 procent år 2021. Det totala antalet var 784 651, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 10,4 procent och högst i landsbygdskommuner och pendlingskommun nära mindre tätort, 15,9 procent.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Dessa ersättningar innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter som visar hur många som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Till exempel blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990-2021

diagram

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Sedan dess har antalet stadigt minskat och var 2019 nere på nästan samma nivå som 1990. Mellan 2019 och 2020 ökade antal helårsekvivalenter men mellan 2020 och 2021 minskade antalet helårsekvivalenter igen. De ersättningsformer som minskade under 2021 var Arbetslöshet, Ekonomiskt bistånd, Sjuk- och aktivitetsersättning och Etableringsersättning medan ersättningsformerna Arbetsmarknadsåtgärder och Sjukpenning ökade.

Sjuk- och aktivitetsersättning, som är den största ersättningsformen och står för 27,6 procent av det totala antalet helårsekvivalenter, har minskat sedan 2006. År 2021 minskade de med 4,1 procent, och har därmed minskat med 52,3 procent sedan 2006.

Etableringsersättningen infördes år 2011 och antalet ökade kraftigt fram till år 2017. De tre senaste åren har antalet dock minskat kraftigt, 2021 minskade antalet med hela 39 procent och är den ersättningsform som bidrog mest till minskningen av antal helårsekvivalenter 2021.

Stora regionala skillnader

Andelen helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag fördelar sig inte lika över hela riket. Av befolkningen, 20-64 år, var andelen som försörjs med sociala ersättningar lägst i Stockholms län på 10,7 procent och som högst i Gävleborgs län på 17,7 procent. Skillnaden mellan dessa län var störst för andelen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I Stockholm var andelen 2,7 procent och i Gävleborgs län 6,2 procent. Mellan 2020 och 2021 minskade andelen helårsekvivalenter i alla län utom i Stockholms län, Värmlands län och Västmanlands län. I Värmlands län är den oförändrad medan i Stockholms län och Västmanlands län har andelen ökat med 0,1 respektive 0,2.

På kommunal nivå är skillnaderna ännu större. Andelen helårsekvivalenter år 2021 var som lägst i Danderyd på 6,0 procent och som högst i Perstorp på 21,9 procent.

De tio kommuner med lägst respektive högst andel helårsekvivalenter
Lägst andel   Högst andel
Danderyd 6,0 Perstorp 21,9
Vellinge 6,7 Lessebo 21,6
Lomma 7,0 Söderhamn 21,5
Täby 7,1 Filipstad 21,4
Solna 7,3 Ljusnarsberg 21,1
Lidingö 7,4 Flen 21,0
Nacka 7,8 Åmål 20,6
Vaxholm 7,8 Hällefors 20,1
Nykvarn 8,2 Östra Göinge 20,0
Knivsta 8,2 Degerfors 19,9

Vid en indelning efter kommunens storlek och läge (efter SKR:s kommungruppsindelning) var andelen som försörjs med sociala ersättningar och bidrag i genomsnitt lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 10,4 procent, och högst i landsbygdskommuner och pendlingskommun nära mindre tätort, 15,9 procent. Mellan 2020 och 2021 var det denna andel oförändrad i tre kommungrupper, Landsbygdskommun med besöksnäring, Pendlingskommuner nära storstad och Storstäder. För övriga kommungrupper minskade denna andel.

Andel helårsekvivalenter efter kommungrupp
Kommungrupp Andel
Pendlingskommun nära storstad 10,4
Landsbygdskommun med besöksnäring 12,2
Storstäder 12,8
Större stad 13,8
Pendlingskommun nära större stad 13,9
Mindre stad/tätort 14,0
Lågpendlingskommun nära större stad 15,8
Landsbyggdskommuner 15,9
Pendlingskommun nära mindre tätort 15,9

Fler kvinnor än män

Av totala antalet helårsekvivalenter år 2021 var 53,5 procent kvinnor och 46,5 procent män. Fördelningen mellan kvinnor och män har varit ungefär densamma sedan 2006 då uppgifterna började redovisas efter kön. För ersättningsformen sjukpenning är kvinnorna i klar majoritet. Det är endast för ersättningsformerna arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder där antalet är fler bland männen.

Könsfördelning inom respektive ersättningsform
  Kvinnor Män Totalt
Sjukpenning 63,5 36,5 100,0
Sjuk- och aktivitetsersättning 55,6 44,4 100,0
Arbetslöshet 44,5 55,5 100,0
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 48,9 51,1 100,0
Ekonomiskt bistånd 52,0 48,0 100,0
Etableringsersättning 58,8 41,2 100,0
Totalt 53,6 46,4 100,0

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Johanna Frodell

Telefon
010-479 68 39
E-post
johanna.frodell@scb.se