Till innehåll på sidan

Förskole- och fritidshemstaxor 2018

2001 fattade riksdagen beslut om att införa ett frivilligt statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa, det vill säga en högsta avgift inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Sedan den 1 januari 2003 tillämpar alla kommuner maxtaxa.

Avgiften beräknas i procent av familjens sammanlagda inkomst per månad före skatt (bruttoinkomst). Från och med 2016 höjs inkomsttaket med hjälp av inkomstindex varje år. 2018 är den högsta inkomsten 46 081 kronor. Den som har högre inkomst betalar högsta avgiften. Tidigare var maxinkomsten 42 000 kronor i månaden.

Förskoletaxorna är konstruerade på följande sätt och anger den maximala avgift som får tas ut per månad. Barn 1 är det yngsta barnet.

Förskolans maxtaxa för barn 1–5 år:

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten dock högst 1 382 kr/månad
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten dock högst 922 kr/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten dock högst 461 kr/månad
 • Barn 4: ingen avgift

För barn 6–12 år tillämpas fritidstaxa:

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten dock högst 922 kr/månad
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten dock högst 461 kr/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten dock högst 461 kr/månad
 • Barn 4: ingen avgift

Alla tre-, fyra- och femåringar har dessutom rätt till allmän förskola. Det är en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan som omfattar minst 525 timmar om året. Förskoleklass för 6-åringar är också avgiftsfri.

Detta är den maximala avgiften kommunen kan ta ut men kommunen kan sänka avgiften på olika sätt.

Taxekonstruktioner

Maxtaxa

Taxa enligt ovan, inga avgiftsbegränsningar.

Reducering av maxtaxan

 • Tidsreducerad taxa – lägre avgift vid kortare närvarotid
 • Inkomstreducerad taxa – reducerad taxa vid lägre inkomst
 • Fritidstaxa på förskolan – 2 procent för yngsta barnet, 1 procent för de två äldre

Vid tidsreducerad taxa kan reducering ske i flera nivåer. I tabellen anger vi endast den övre gränsen för de antal timmar då man skall betala fullt pris.

I taxan anges dessutom hur många barn som debiteras, om färre än tre, inkomstgolv eller inkomsttak, om lägre än 46 081 kronor, samt antal månader som taxan tas ut per år.

Allmän förskola – 15 timmar i veckan är gratis för alla barn mellan tre och fem år. Om barnet behöver ytterligare timmar i förskolan kan avgiften reduceras på följande sätt:

 • Procentuell nedsättning av avgiften
 • Tillämpning av fritidstaxa
 • Ett visst antal timmar med avdrag
 • Beloppsnedsättning med ett fast belopp
 • Procentuell nedsättning i tidsintervall

Vissa kommuner sänker avgiften för allmän förskola under hela året andra reducerar avgiften endast under skolterminen.

Taxor 2018

I stort sett alla kommuner har samma taxekonstruktion som förra året. Maxtaxan, utan reducering av något slag, används av 78 procent av alla kommuner. 19 procent tillämpar en lägre avgift vid kortare närvarotid.

40 kommuner reducerar avgiften för de med låga inkomster eller har ett inkomstgolv så att de med låga inkomster inte betalar någon avgift alls.

De flesta kommuner, 95 procent, tillämpar maxtaxan på fritids utan någon reducering.

Den allmänna förskolan skall vara avgiftsfri men kommunen får själv bestämma hur reduceringen skall göras för de barn som är längre tid på förskolan än 15 timmar i veckan. 87 procent har en procentuell nedsättning av taxan. De flesta av dessa kommuner sänker avgiften runt 30,6 procent, tre sänker 50 procent. Två kommuner reducerar avgiften med endast 10 procent. 125 kommuner, 43 procent, sänker avgiften för allmän förskola under hela året övriga kommuner reducerar avgiften endast under skolterminen.

Nästan alla kommuner debiterar förskoleavgiften hela året, endast 9 kommuner har en avgiftsfri månad. Fyra kommuner tar bara betalt för de två yngsta barnen övriga kommuner tar betalt för tre barn. En kommun har gratis förskola och fritids.

Taxorna som redovisas är för 2018 så långt som det har varit möjligt att få fram dessa.