Till innehåll på sidan

Boendeutgift per hushåll och antal hushåll efter upplåtelseform och hushållstyp år 2017

  Boendeutgift, medianvärde, tkr Medianvärde, felmarginal ±, tkr Boendeutgift, medelvärde, tkr Medelvärde, felmarginal ±, tkr Antal hushåll Antal hushåll, felmarginal ±
Hyresrätt            
Ensamstående utan barn 63,6 1,8 67,3 2,3 1 025 500 53 020
kvinnor 18-64 år 64,4 3,0 68,1 3,4 291 960 35 030
män 18-64 år 60,0 3,3 64,4 4,7 415 740 40 810
kvinnor 65+ år 69,3 2,7 70,8 2,9 220 530 24 890
män 65+ år 62,7 6,3 69,2 7,6 97 270 19 800
Sammanboende utan barn 77,4 2,6 83,5 2,8 258 460 20 600
18-64 år 75,6 3,0 81,1 3,6 174 720 19 990
65+ år 84,0 4,3 88,5 4,1 83 740 10 700
Ensamstående med barn 76,7 2,7 78,7 2,9 114 220 13 070
Sammanboende med barn 85,8 3,5 91,6 3,1 181 320 13 610
med 1 barn 78,0 5,0 87,3 5,2 71 870 10 660
med 2 barn 89,3 5,4 95,4 4,8 75 040 10 000
med 3+ barn 90,0 4,6 92,2 5,1 34 400 6 250
Övriga hushåll 84,0 3,4 89,2 4,0 121 720 13 360
Samtliga hushåll 70,0 1,1 74,7 1,5 1 701 210 51 570
             
Bostadsrätt            
Ensamstående utan barn 54,4 1,9 61,0 2,6 478 000 26 070
kvinnor 18-64 år 59,2 5,5 67,6 6,6 109 350 17 710
män 18-64 år 51,3 4,2 57,7 4,6 144 380 20 270
kvinnor 65+ år 54,1 2,5 60,6 4,0 157 080 17 030
män 65+ år 54,1 5,1 58,4 6,7 67 190 12 690
Sammanboende utan barn 72,7 3,4 83,6 4,0 204 350 12 300
18-64 år 82,4 5,4 92,7 6,1 112 730 12 640
65+ år 63,2 3,0 72,3 4,3 91 620 8 660
Ensamstående med barn 79,5 6,5 88,7 7,1 38 430 6 570
Sammanboende med barn 96,8 4,3 110,8 6,1 105 600 7 740
med 1 barn 93,8 6,2 105,0 8,0 48 440 6 970
med 2 barn 95,2 6,5 110,6 9,2 50 220 5 710
med 3+ barn 119,0 35,8 152,7 27,1 6 930 2 330
Övriga hushåll 78,3 6,2 90,6 7,3 56 220 7 280
Samtliga hushåll 64,0 1,6 75,3 2,0 882 600 26 490
             
Äganderätt            
Ensamstående utan barn 48,0 3,6 55,4 4,2 317 210 29 340
kvinnor 18-64 år .. .. .. .. .. ..
män 18-64 år 59,2 13,3 65,2 9,4 79 660 19 740
kvinnor 65+ år 44,9 3,8 48,1 3,7 103 310 18 070
män 65+ år 43,7 4,7 48,4 6,4 100 000 18 090
Sammanboende utan barn 62,4 3,7 76,0 3,6 583 910 23 670
18-64 år 78,7 6,9 87,6 5,9 271 490 23 410
65+ år 52,1 2,9 65,9 4,1 312 420 18 790
Ensamstående med barn 81,6 11,7 95,4 15,6 51 160 10 230
Sammanboende med barn 105,4 3,9 119,9 5,2 444 260 18 250
med 1 barn 107,3 9,2 117,1 10,0 103 030 15 030
med 2 barn 105,1 5,0 116,1 6,1 252 560 18 940
med 3+ barn 105,6 9,9 134,1 15,5 88 670 11 750
Övriga hushåll 79,0 6,0 97,2 7,4 197 890 17 420
Samtliga hushåll 73,9 2,5 87,4 2,4 1 594 430 35 850
             
Samtliga, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt            
Ensamstående utan barn 59,4 1,2 63,6 1,7 1 820 710 61 150
kvinnor 18-64 år 63,5 3,0 68,4 3,3 435 540 36 640
män 18-64 år 58,8 2,6 63,0 3,5 639 780 43 090
kvinnor 65+ år 60,2 1,9 62,6 2,2 480 920 24 310
män 65+ år 52,7 3,5 58,6 4,2 264 460 22 320
Sammanboende utan barn 70,8 2,0 79,3 2,2 1 046 720 29 990
18-64 år 78,0 2,7 86,6 3,3 558 940 30 020
65+ år 62,6 2,6 71,0 2,9 487 780 21 020
Ensamstående med barn 76,8 2,7 84,8 4,6 203 810 16 820
Sammanboende med barn 98,4 2,5 111,6 3,4 731 180 21 320
med 1 barn 94,0 5,1 104,9 5,4 223 340 18 790
med 2 barn 99,4 3,6 111,3 4,4 377 830 21 380
med 3+ barn 100,8 4,9 124,0 11,0 130 010 12 740
Övriga hushåll 80,7 2,8 93,6 4,2 375 830 21 410
Samtliga hushåll 69,6 0,9 79,6 1,1 4 178 250 56 150

Definitioner och förklaringar

Redovisningen från undersökningen Hushållens boendeutgifter omfattar hushåll i ägt småhus, bostadsrätt och hyresrätt i första hand. Statistiken avser alltså inte samtliga hushåll. Tanken är att det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan de olika upplåtelseformerna. Därför finns sådana typer av boende där man betalar för mer än bara boendet och mer udda kontrakt inte med i redovisningen. I redovisningen ingår inte hushåll som bor på institution, hushåll i egen hyresfastighet och hushåll som bedriver näringsverksamhet tex. jordbruk och inte kan skilja sina boendeutgifter från näringsverksamheten. Småhusägare och bostadsrättsinnehavare som flyttat in under referensåret och därför inte haft utgifter för bostaden hela året ingår inte i redovisningen. I redovisningen ingår inte heller hushåll i andrahandsboende, studentbostäder, seniorbostäder, hushåll som hyr möblerat, hushåll som är eller har inneboende och äganderätt i flerbostadshus.

Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Tex. friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten. Bostadsrätt förekommer både i småhus och flerbostadshus.

Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt. Hyresrätt förekommer både i småhus och flerbostadshus.

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet.

Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift (tex. Uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt. För bostadsrätter i småhus ingår ev. övriga driftsutgifter (tex. Uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i avgiften till föreningen.

Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation. För hyresrätter i småhus ingår ev. övriga driftsutgifter (tex. Uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i hyran.

Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.

Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.

Ensamstående utan barn: hushåll med en vuxen och inga barn.

Sammanboende utan barn: hushåll med två vuxna i samboförhållande och inga barn

Ensamstående med barn: hushåll med en vuxen och minst ett barn 0–19 år.

Sammanboende med barn: hushåll med två vuxna i samboförhållande och minst ett barn 0–19 år.

Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-14

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30