Till innehåll på sidan

Ekonomisk mikrosimulering:

Pensionärer och barn gynnas av statens budget 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-01-31 9.30

Statens budget innehåller många olika förändringar som påverkar hushållens ekonomi. Barn och pensionärer är de som får störst förbättring av sin ekonomiska situation till följd av ändringarna i statens budget.

Med hjälp av simuleringsmodellen FASIT har effekten av de förändringar i statens budget som påverkar hushållens ekonomi beräknats.

Skatten sänks för både pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Samtidigt höjs beskattningen av investeringssparkonton vilket leder till ökad kapitalskatt.

Utöver skatteförändringar finns även förändringar inom flera olika transfereringssystem. För familjer med barn höjs barnbidrag och bostadsbidrag. Studiebidraget höjs både för gymnasieelever och för studerande på universitet och högskolor. Taket i sjukförsäkringen och garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs. Dessutom höjs bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

En stor del av befolkningen, nästan 70 procent, omfattas av förändringarna på något sätt, men i olika stor utsträckning. De allra flesta förändringarna förstärker den ekonomiska standarden , men det finns även förändringar som försvagar den.

Procentuell andel där den ekonomiska standarden förbättras, är oförändrad eller försämras efter ålder och kön, år 2018
 FörbättringOförändrad/
marg.förändr.
Försämring
 StörreMindre MindreStörre
Kön          
Kvinnor och män 7,4 60,5 30,9 1,0 0,1
Kvinnor 10,7 53,2 34,7 1,2 0,1
Män 8,2 49,4 40,9 1,4 0,2
Ålder          
0-19 år 0,6 90,8 8,3 0,2 0,0
20-24 år 0,8 48,0 50,7 0,5 0,1
25-34 år 0,9 49,4 49,2 0,5 0,0
35-44 år 1,2 74,8 23,4 0,5 0,0
45-54 år 1,4 53,9 43,4 1,1 0,1
55-64 år 2,4 29,6 64,6 3,2 0,3
65-74 år 26,8 49,8 21,1 2,0 0,3
75 år och äldre 37,9 49,9 11,3 0,7 0,2

1) Hushållets disponibla inkomst används för att mäta den ekonomiska standarden. För att kunna göra jämförelser mellan olika hushållstyper divideras inkomsten med en vikt som avgörs av hushållets sammansättning. Denna ekvivalerade inkomst används som ett mått på ekonomisk standard.

Förändringarna påverkar framför allt barn och pensionärer. Bland personer under 20 år får de allra flesta, 91 procent, en förbättring genom att barnbidraget, studiebidraget och bostadsbidraget höjs. Bland ålderspensionärerna är det 82 procent som får en förbättrad ekonomi genom den sänkta skatten och det höjda bostadstillägget.

De som får förbättringar finns i alla inkomstklasser, men det är vanligast bland de med låga eller medelhöga inkomster. I de inkomstklasserna är det mellan 80 och 87 procent som får en förbättrad standard genom förändringarna.

Endast cirka en procent av befolkningen får en något försämrad ekonomisk standard, vilket främst beror på att skatten på investeringssparkonton höjs. Dessa individer återfinns främst bland de med höga inkomster i åldern 45-74 år.

Sammantaget leder förändringarna till att den ekonomiska standarden i genomsnitt ökar med 0,5 procent. Den genomsnittliga ekonomiska standarden ökar i alla åldersgrupper, men personer över 74 år är de som får störst förbättring. I genomsnitt ökar den ekonomiska standarden med 1,3 procent för dem.

Regeländringarna som är riktade mot barnfamiljer, studerande och sjuka införs först en bit in på 2018. År 2019, då förändringarna gäller hela året, ökar den ekonomiska standarden något mer för alla under 55 år.

Definitioner och förklaringar

Ekonomisk standard

Hushållets disponibla inkomst används för att mäta den ekonomiska standarden. För att kunna göra jämförelser mellan olika hushållstyper divideras inkomsten med en vikt som avgörs av hushållets sammansättning. Denna inkomst används som ett mått på ekonomisk standard.

Omfattas

Om den ekonomiska standarden förändras med 600 kronor eller mer mellan simuleringarna med 2017 respektive 2018 års regler tillhör individen den grupp som omfattas av regelförändringarna. Om förändringen är mindre än ±600 kronor per år redovisas den som marginell/oförändrad. Är förändringen mellan 600 och 3 600 kronor redovisas den som mindre. En förändring över 3 600 kronor redovisas som en större förändring.

FASIT

FASIT är en statisk mikrosimuleringsmodell där effekter av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll kan beräknas.

Publikation

Mer information återfinns i publikationen Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2018.

Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2018

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Annica Wallerå

Telefon
010-479 62 57
E-post
annica.wallera@scb.se