Till innehåll på sidan

Beskrivning av företagsregistret och individdatabasen FRIDA

FRIDA

1997 inleddes ett samarbete mellan SCB och Finansdepartementet. SCB fick då i uppdrag att utveckla en mikrobaserad databas för olika företagsformer. Samarbetet utmynnade i FRIDA; Företagsregister och individdatabas.

Grundmaterialet till FRIDA kommer bl.a. från Skatteverket som levererar Standardiserade räkenskapsutdrag (SRU-data) till SCB. FRIDA be­står av ett urval från SRU. Materialet består av de deklarationer och bilagor företa­gen lämnat som underlag till taxeringen. Dessa levereras via datamedia.

Urval görs för de olika företagsformerna (aktiebolag, ekonomiska föreningar, enskild näringsverksamhet, handelsbolag och övriga företag). FRIDA-databasen bidrar även med kopplingar mellan företag och individ (företagaren) i flertalet av företagsformerna. Detta gör det möjligt att studera relationen mellan individens (företagarens, ägarens) personliga inkomstsituation och de verksamhetsbeslut som tas i företaget. Den individuella kopplingen återfinns för fåmansdelägare, handelsbolagsdelägare och enskilda näringsidkare. Speciellt för FRIDA är också den sammankoppling som görs för enskilda näringsidkare med gemensam redovisning.

Från och med år 2003 är inte längre FRIDA en uppdragsbaserad produkt, utan finansiering sker via anslagsmedel. Vi har också påbörjat simulering inom företagsområdet. Enskilda näringsidkare är därmed en del av den befintliga simuleringsmodellen FASIT. I framtiden hoppas vi också kunna simulera övriga företagsformer.

Syftet med FRIDA

FRIDA har flera syften. Ett av dessa är att utgöra grund vid skatteeffekts- och prognosberäkningar. Prognosberäkningarna ger en fingervisning om hur företagens skattebetalningar förändras över tiden. Databasen kan också användas till uttag av data för statistisk analys samt vid utvecklandet av mikrosimuleringsmodeller. Modellerna ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina beteenden vid olika förändringar i skattelagstiftningen.

Population

Undersökningspopulationen består av de företag och företagare som har lämnat deklarationsuppgifter till Skatteverket. Dessa levereras till SCB i form av två register, ett över fysiska personer och ett över juridiska personer. Registret över fysiska personer består av enskilda näringsidkare och registret över juridiska personer består av aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar. Handelsbolag är en juridisk person som kan ägas av både fysiska personer och juridiska personer.

Det går inte att säga exakt hur många företag som inte lämnat deklarationer och som därför skönstaxerats. Skatteverket har vid ett tillfälle uppskattat antalet till cirka 30 000. Dessutom finns säkert företag som inte ingår i SRU, dvs. inte har registrerats i SRU. Förmodligen rör det sig inte om särskilt många och en uppskattning är näst intill omöjlig att göra enligt Skatteverket. Om det är ytterst få företag som hamnar i undertäckningen borde det inte påverka resultatet.

Urvalsram, stratifiering och urval

FRIDA består av de urval som SCB gör från Skatteverkets levererade deklarationsuppgifter för företag och företagare. Urval görs för respektive företagsform: aktiebolag och finansiella bolag, ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare, handelsbolag samt en restgrupp med företag som har lämnat in inkomstuppgifter på samma deklarationsblankett som aktiebolag och ekonomiska föreningar men vars juridiska form är skild från dessa. FRIDA består alltså av fem urval, ett för varje företagsform.

Urvalsramen för respektive företagsform består av de specifika deklarationsblanketter som hör till varje företagsform. För varje företagsform görs olika stratifieringar. Från de stratum som ej totalundersöks dras ett obundet slumpmässigt urval (OSU).

Urvalsstorlekarna för respektive företagsform beräknades då SCB inledde arbetet med Finansdepartementet hösten 1997. Sedan dess har urvalsstorlekarna i de flesta fall ökat med tiden.

Hur beställer jag databasen Frida?

Beställning av databasen Frida görs hos:

SCB
Avdelningen för befolkning och välfärdsstatistik
Enheten för skatter, förmögenhet och utgifter
701 89 ÖREBRO

Eller via e-post till frida@scb.se

Beställningen ska vara skriftlig och innehålla ett definierat forskningsprojekt med syfte.

När en beställning inkommit till SCB sker en sekretessprövning på SCB. Oftast tar detta cirka två veckor men i vissa fall krävs ett yttrande från SCB:s dataskydds­kommitté (DASK). Innan utlämnande av databasen tecknas ett sekretessavtal mellan beställaren och SCB.

Kontaktperson:

Barbro Olsson
010-479 63 11
frida@scb.se