Till innehåll på sidan

Beskrivning av företagsregistret och individdatabasen FRIDA

FRIDA

1997 inleddes ett samarbete mellan SCB och Finansdepartementet. SCB fick då i uppdrag att utveckla en mikrobaserad databas för olika företagsformer. Samarbetet utmynnade i FRIDA; Företagsregister och individdatabas.

Grundmaterialet till FRIDA kommer bl.a. från Skatteverket som levererar Standardiserade räkenskapsutdrag (SRU-data) till SCB. FRIDA är totalräknad för företagsformerna aktiebolag, handelsbolag samt enskilda näringsidkare. Materialet består av de deklarationer och bilagor företa­gen lämnat som underlag till taxeringen.

FRIDA-databasen bidrar även med kopplingar mellan företag och individ (företagaren) i flertalet av företagsformerna. Detta gör det möjligt att studera relationen mellan individens (företagarens, ägarens) personliga inkomstsituation och de verksamhetsbeslut som tas i företaget. Den individuella kopplingen återfinns för fåmansdelägare, handelsbolagsdelägare och enskilda näringsidkare.

Syftet med FRIDA

FRIDA har flera syften. Ett av dessa är att utgöra grund vid skatteeffekts- och prognosberäkningar. Prognosberäkningarna ger en fingervisning om hur företagens skattebetalningar förändras över tiden. Databasen kan också användas till uttag av data för statistisk analys samt vid utvecklandet av mikrosimuleringsmodeller. Modellerna ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina beteenden vid olika förändringar i skattelagstiftningen.

Population

Undersökningspopulationen består av de företag och företagare som har lämnat deklarationsuppgifter till Skatteverket. Dessa levereras till SCB i form av två register, ett över fysiska personer och ett över juridiska personer. Registret över fysiska personer består av enskilda näringsidkare och registret över juridiska personer består av aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar. Handelsbolag är en juridisk person som kan ägas av både fysiska personer och juridiska personer.

Det går inte att säga exakt hur många företag som inte lämnat deklarationer och som därför skönstaxerats. Skatteverket har vid ett tillfälle uppskattat antalet till cirka 30 000. Dessutom finns säkert företag som inte ingår i SRU, dvs. inte har registrerats i SRU. Förmodligen rör det sig inte om särskilt många och en uppskattning är näst intill omöjlig att göra enligt Skatteverket. Om det är ytterst få företag som hamnar i undertäckningen borde det inte påverka resultatet.

Kompletterande information

Utöver SRU-materialet finns även fler tabeller som ger information om aktiviteter inom företagen som har en påverkan på företagens skatter. Det är;

Företagsdatabasen (FDB)

Juridisk form, näringsgren och antal anställda

Energi, handel, forskning och utveckling samt import och export

Uppgifter om använd energi samt inköpsvärden, tilldelade och faktiska utsläppsrätter, företagens satsningar på forskning och utveckling samt värden på import och export fördelat på länder.

Bolagsverket

Uppgifter om emissioner, utdelningar, konkurser, likvidationer samt aktiekapital.

Fastigheter

Uppgifter om fastighetsinnehav, typkoder, värden och arealer på företag som kan kopplas till företag med inkomstdeklaration dock inte enskilda näringsidkare.

Fordon

Uppgifter om fordonsinnehav och körsträckor på företag som kan kopplas till företag med inkomstdeklaration dock inte enskilda näringsidkare.

Punktskatter

Uppgifter om punktskatter och återbetalningar av energi- och miljöskatter, totalregister.

Hur beställer jag databasen Frida?

Frågor eller beställning av databasen Frida görs hos:

Eller via e-post till frida@scb.se

Beställningen ska innehålla ett definierat forskningsprojekt med syfte.

När en beställning inkommit till SCB sker en sekretessprövning på SCB. Oftast tar detta cirka två veckor. Innan utlämnande av databasen tecknas ett sekretesförbehåll mellan beställaren och SCB.

Kontaktperson:

Barbro Olsson
010-479 63 11
frida@scb.se