Till innehåll på sidan

Hushållens boende 2014:

Halva befolkningen bor i småhus

Statistiknyhet från SCB 2015-05-07 9.30

Hälften av Sveriges befolkning bor i ett ägt småhus vilket är den vanligaste boendeformen. Näst vanligast är att bo i hyresrätt i flerbostadshus, som 25 procent gör, medan 16 procent bor i bostadsrätt i flerbostadshus.

Hur man bor varierar med ålder och livssituation. För dem under 20 år är det vanligast att bo i småhus. Under de första fem åren i livet flyttar många barn från flerbostadshus till småhus.

I åldrarna 20 till 30 år är det vanligast att bo i hyresrätt. I den åldern flyttar många hemifrån till egen bostad i flerbostadshus. Från 30 års ålder är det åter vanligast att bo i ett småhus.

Boendeform efter ålder, 2014. Procent

Diagram

För personer mellan 20 och 30 år liksom för dem över 70 år är andelen i övrigt boende relativt hög, vilket beror på att studentbostäder och specialbostäder för äldre ingår i övrigt boende.

Personer med utländsk bakgrund bor i större utsträckning i hyresrätt

Vid en jämförelse av boendeform för personer med utländsk respektive svensk bakgrund finns det skillnader. Bland personer med svensk bakgrund bor 56 procent i ägt småhus medan motsvarande siffra är 30 procent bland personer med utländsk bakgrund. Mönstret för olika åldersgrupper är ungefär detsamma för personer med utländsk respektive med svensk bakgrund, med en minskad andel som bor i ägt småhus mellan 20 och 30 år och i de högre åldrarna.

Andel boende i ägt småhus efter bakgrund och ålder, år 2014. Procent

Diagram

Den vanligaste boendeformen för personer med utländsk bakgrund är hyresrätt i flerbostadshus, 45 procent.

Då det gäller boende i hyresrätt i flerbostadshus skiljer sig mönstret över ålder mellan dem med svensk bakgrund och dem med utländsk bakgrund. För personer med svensk bakgrund finns en tydlig ökning av andelen som bor i hyresrätt mellan 20 och 30 år, medan andelen personer med utländsk bakgrund som bor i hyresrätt minskar konstant med stigande ålder.

Andel boende i hyresrätt i flerbostadshus efter bakgrund och ålder, år 2014. Procent

Diagram

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på Registret över totalbefolkningen och uppgifter om lägenheter i Lägenhetsregistret.

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ägt småhus avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.

Flerbostadshus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar. Bostadsrätt innehåller även personer som hyr sin lägenhet av bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren.

Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar.

En person med Utländsk bakgrund är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. En person med Svensk bakgrund är inrikes född med minst en inrikes född förälder.

För cirka 270 000 personer saknas koppling till bostad vilket medför att för dem saknas uppgift om en boendeform. Dessa personer ingår här i gruppen Övrigt boende.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se