Till innehåll på sidan

Hushållens ekonomi 2013 – boende och boendeutgifter:

Hushållen får mer kvar då boendet är betalt

Statistiknyhet från SCB 2014-12-15 9.30

De svenska hushållen lägger i genomsnitt en femtedel av sin disponibla inkomst på boendet. Störst är andelen för hushåll i hyresrätt.

År 2013 gick 28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till boendet. För hushåll i bostadsrätt var andelen 20 procent och för hushåll i ägt småhus 16 procent.

Att andelen är större för hushåll i hyresrätt beror inte på att de har högre boendeutgift utan på att de i genomsnitt har lägre disponibel inkomst.

Andelen av inkomsten som läggs på boendet har minskat inom alla tre upplåtelseformerna mellan 2004 och 2013, men minskningen är mindre för hushåll i hyresrätt. För dessa hushåll minskade andelen av inkomsten som gick till boendet med en procentenhet, medan andelen för hushåll i bostadsrätt och ägt småhus minskade med fyra procentenheter.

Boendeutgiften i procent av den disponibla inkomsten 2004–2013. Medianvärde

Diagram

För ett genomsnittligt hushåll var utgiften för bostaden 21 procent av den disponibla inkomsten. Ensamstående kvinnor över 64 år betalar störst andel av inkomsten för sitt boende, 35 procent. Minst andel, 15 procent, betalar sammanboende under 65 år, utan barn.

Definitioner och förklaringar

Med ägt småhus (äganderätt) avses friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en bostad i ett småhus eller flerbostadshus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem.

Hyresrätt: Med hyresrätt avses hyresrätt i första hand, både i småhus och i flerbostadshus.

Boendeutgift
Ägt småhus: Boendeutgift är summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift, fastighetsskatt, skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning samt utgift för underhåll och reparation.

Bostadsrätt: Boendeutgift är summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering, skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning samt egna utgifter för underhåll och reparation.

Hyresrätt: Boendeutgift är summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Disponibel inkomst är summan av skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se