Till innehåll på sidan

Medelvärde eller median?

Både medelvärde och median är mått som används för att visa det genom­snittliga värdet för den grupp som studeras.

Medel­värdet är summan av värdena i den aktuella redo­vis­nings­gruppen dividerat med antalet personer i gruppen. Medianen är det mittersta värdet i redo­vis­nings­gruppen då de observerade värdena sorterats i stigande ordning efter värdet. I vissa fall är medel­värde att föredra och i andra fall medianv­ärdet.

Median

Medianen kan vara ett lämpligt mått om observa­tioner har en sned fördelning med många höga eller låga värden. I motsats till medel­värdet påverkas inte medianen av sådana extrem­värden.

En variabel där median­värdet är att föredra är inkomsten i ett hushåll, som vanligen karakter­iseras av att många hushåll har låga eller medel­höga inkomster samt ett fåtal har höga eller mycket höga inkomster. Ett medel­värde kan i detta fall vara miss­visande.

Medelvärde

Medelvärde är bättre att använda när man har en total­population.

Medelvärdet beräknas:

X/Y = medelvärde

X= Sammanräknad förvärvsinkomst, totalsumma
Y= Totalbefolkningen