Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter 2018, slutlig

Avtagande inkomstökning

Statistiknyhet från SCB 2020-01-29 9.30

Hushållens ekonomiska standard fortsatte att öka 2018, dock i lägre takt än för några år sedan. Medianbeloppet för den ekonomiska standarden var 0,8 procent högre än 2017, med hänsyn tagen till inflation. Sedan 2011 har den ekonomiska standarden ökat med 14 procent, visar statistik över hushållens inkomster och skatter.

Hushållens ekonomiska standard ökade med 0,8 procent under 2018 och ökningen för treårsperioden 2015–2018 var knappt 3 procent. Den föregående treårsperioden, 2012–2015, var ökningen 9 procent.

Minskade inkomstskillnader senaste året

Inkomstskillnaderna, mätt med gini-koefficienten, minskade 2018 till den lägsta nivån sedan 2014. Det gäller såväl inklusive som exklusive kapitalvinster. Exkluderas samtliga kapitalinkomster var inkomstskillnaderna oförändrade mellan 2017 och 2018. Exklusive kapitalinkomster har inkomstskillnaderna varit förhållandevis stabila under 2010-talet. Sett över en längre period har dock inkomstskillnaderna ökat.

Gini-koefficient för ekonomisk standard 1995–2018

Gini-koefficient för ekonomisk standard 1995–2018

Stabil andel med låg ekonomisk standard

Även andelen personer med låg ekonomisk standard minskade något 2018, från 14,9 till 14,6 procent. Andelen har legat mellan 13 och 15 procent sedan 2008. Den stora ökningen skedde åren 2003–2011 då andelen steg från 8,9 till 14,4 procent.

Över 25 procent av inkomsterna till tiondelen med högst inkomst

Den halva av befolkningen som har lägst inkomst hade 2018 cirka 30 procent av den totala disponibla inkomsten i Sverige. Andelen har legat relativt stabilt de senaste tio åren. I slutet av 1990-talet låg andelen på 34 procent. Tiondelen av befolkningen med högst inkomst hade drygt 26 procent av inkomsterna 2018. En minskning med en procentenhet jämfört med 2017, men en ökning med tre procentenheter sedan slutet av 1990-talet.

Stabil inkomstskillnad mellan födda i Sverige och utrikes födda

Utrikes födda har lägre ekonomisk standard än personer födda i Sverige. År 2018 hade de utrikes födda en ekonomisk standard som motsvarade 77 procent av den ekonomiska standarden för personer födda i Sverige. Andelen har legat relativt stabilt de senaste tio åren. De tio åren dessförinnan minskade dock andelen markant, från 84 till 77 procent.

Sämre utveckling för sjuka och arbetslösa

Inkomstutvecklingen har varit sämre för sjuka och arbetslösa. Sedan 2011 har den ekonomiska standarden för arbetslösa ökat med 3 procent och för sjuka med 6 procent. För pensionärer och studerande var ökningen något högre än för hela befolkningen, 16 respektive 17 procent.

Bäst utveckling för unga kvinnor

Mellan 2011 och 2018 hade unga kvinnor en stark ekonomisk utveckling. För ensamstående kvinnor 20–29 år utan barn var ökningen 28 procent. Motsvarande ökning för ensamstående män utan barn var 19 procent. Sämre var utvecklingen för ensamstående i åldrarna 65–79 år. Mellan 2011 och 2018 ökade den ekonomiska standarden med 13 procent för kvinnor och 12 procent för män. Barnfamiljer hade i stort sett samma utveckling som befolkningen totalt hade.

100 000 miljoninkomsttagare

År 2018 var det första året som mer än 100 000 personer hade en sammanräknad förvärvsinkomst på över en miljon kronor. Drygt tre fjärdedelar av dem var män. År 2011 var antalet miljoninkomsttagare över 50 000 för första gången och 1998 överskreds gränsen 10 000 personer.

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst: Summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Ekonomisk standard: För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett system som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn.

Låg ekonomisk standard: Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

Gini-koefficient: För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Sammanräknad förvärvsinkomst: Summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomst av tjänst är främst summan av lön, pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjuk-/aktivitetsersättning och a-kassa.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
701 89 Örebro
E-post
inkomststat@scb.se

Förfrågningar

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se

Petter Lundberg

Telefon
010-479 60 15
E-post
petter.lundberg@scb.se