Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter 2019, slutlig

Avtagande inkomstökning de senaste åren

Statistiknyhet från SCB 2021-01-27 9.30

Hushållens ekonomiska standard fortsatte att öka under 2019, dock i lägre omfattning jämfört med tidigare år på 2010-talet. Det framgår av statistiken över hushållens inkomster och skatter.

Hushållens ekonomiska standard ökade med 0,7 procent under 2019, medan ökningen för fyraårsperioden 2016–2019 låg på drygt 3 procent. För att hitta en sämre inkomstutveckling får man gå tillbaka till lågkonjunkturen under 1990-talet då den ekonomiska standarden minskade. Den föregående fyraårsperioden, 2012–2015, låg ökningen på drygt 11 procent.

Något ökad inkomstspridning under 2019

Inkomstskillnaderna, mätt med gini-koefficienten, ökade något 2019 men var lägre än åren 2015–2017. Inkomstskillnaderna ökade också exklusive kapitalvinster respektive exklusive samtliga kapitalinkomster 2019. Om man exkluderar samtliga kapitalinkomster har inkomstskillnaderna, mätt med gini-koefficienten, varit förhållandevis stabila under 2010-talet. Sett över en längre period har dock inkomstskillnaderna ökat.

Gini-koefficient för ekonomisk standard 1995–2019

diagram

Andelen med låg ekonomisk standard den högsta någonsin

Andelen personer med låg ekonomisk standard ökade 2019 och överskred för första gången någonsin 15 procent. Andelen låg mellan 13 och 15 procent åren 2008–2018. Den stora ökningen skedde åren 2003–2011 då andelen steg från 8,9 till 14,4 procent. I många befolkningsgrupper är andelen med låg ekonomisk standard betydligt högre än 15 procent. Som exempel kan nämnas ensamstående kvinnor över 80 år där andelen är 41 procent och bland barn 0–19 år var andelen 20 procent. Bland sammanboende utan barn däremot är andelen endast 5 procent.

Över 25 procent av inkomsterna till tiondelen med högst inkomst

Den halva av befolkningen som har lägst inkomst hade 2019 knappt 30 procent av den totala disponibla inkomsten i Sverige. Andelen har legat relativt stabilt de senaste tio åren. I slutet av 1990-talet låg andelen på 34 procent. Tiondelen av befolkningen med högst inkomst hade drygt 26 procent av inkomsterna, vilket är en procentenhet lägre än åren 2016 och 2017, men en ökning med tre procentenheter sedan slutet av 1990-talet.

Andel av inkomstsumman för ekonomisk standard som tillföll respektive decil 2019

diagram

Stabil inkomstskillnad mellan födda i Sverige och utrikes födda

Utrikes födda har lägre ekonomisk standard än personer födda i Sverige. År 2019 hade de utrikes födda 20 år och äldre en ekonomisk standard som motsvarade 77 procent av den ekonomiska standarden för personer födda i Sverige. Andelen har legat relativt stabilt de senaste tio åren. Kring år 2000 låg dock denna andel betydligt högre, på cirka 85 procent.

Bäst utveckling för unga kvinnor

Mellan 2011 och 2019 hade unga kvinnor en stark ekonomisk utveckling. För ensamstående kvinnor 20–29 år utan barn var ökningen 30 procent. Motsvarande ökning för ensamstående män 20–29 år utan barn var 20 procent. Sämre var utvecklingen för ensamstående i åldrarna 65–79 år. För dem ökade den ekonomiska standarden med 13 procent mellan 2011 och 2019, ungefär lika mycket för kvinnor och män. Hushåll med barn hade något sämre inkomstutveckling mellan 2011 och 2019 än hushåll utan barn.

Utveckling av ekonomisk standard för olika hushållstyper åren 2011-2019

diagram

* Se åldersuppdelad statistik här:

Disponibel inkomst per k.e. efter hushållstyp 1991-2019

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst: Summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Ekonomisk standard: För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett system som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn.

Låg ekonomisk standard: Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

Gini-koefficient: För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
701 89 Örebro
E-post
inkomststat@scb.se

Förfrågningar

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se