Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter 2021, slutlig

Stark inkomstutveckling under 2021, men ökande skillnader

Statistiknyhet från SCB 2023-01-25 8.00

Efter några år med förhållandevis svag inkomstutveckling, med lägst ökning under 2020, ses en starkare utveckling under 2021. Samtidigt ökade inkomstskillnaderna, mätt med gini-koefficienten, kraftigt under året. Det framgår av ny statistik över inkomster och skatter för individer och hushåll.

Den ekonomiska standarden för hushållen, som ökat varje år sedan mitten av 1990-talet, fortsatte att öka även 2021. Medianvärdet steg med 2,7 procent, med hänsyn tagen till inflation, den högsta ökningen sedan 2015. Ökningarna de senaste åren har annars varit lägre än i början av 2010-talet.

Årlig ökning av den ekonomiska standarden

Diagram

Ökningen av den ekonomiska standarden under 2021 beror framför allt på en starkare utveckling av löneinkomsterna jämfört med de närmast föregående åren, samtidigt som arbetsmarknadsstödet ligger kvar på en fortsatt hög nivå efter en kraftig ökning under 2020.

Inkomstökningen ojämnt fördelad

Inkomstutvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika grupper, där tiondelen av befolkningen med högst inkomst sett sina inkomster öka betydligt mer än övriga befolkningen. Ökningen bland de med högst inkomster drivs i stor utsträckning av kraftigt ökande kapitalinkomster, där bland annat vinster från försäljning av bostäder och värdepapper samt utdelningar ingår.

Den halva av befolkningen som har lägst inkomst hade 2021 knappt 29 procent av den totala disponibla inkomsten i Sverige, vilket är en minskning med en procentenhet sedan 2020. Andelen har under 2010-talet legat relativt stabilt runt 30 procent. Tiondelen av befolkningen med högst inkomst hade drygt 28 procent av inkomsterna, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med året innan.

Procentuell förändring av genomsnittlig ekonomisk standard för deciler mellan 2020 och 2021

Diagram

Inkomstskillnaderna, mätt med gini-koefficienten, ökade kraftigt 2021 till den högsta nivån sedan mätningarna startade. Även inkomstskillnaderna exklusive kapitalvinster respektive exklusive samtliga kapitalinkomster ökade till nya toppnivåer, dessa ökningar var dock betydligt lägre jämfört med ökningen av gini-koefficienten när samtliga kapitalinkomster är inkluderade.

Gini-koefficient för ekonomisk standard

Diagram

Viss ökning av andelen med låg ekonomisk standard

Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade något under 2021, till 14,7 procent jämfört med 14,3 procent året innan. Samtidigt ökade andelen av befolkningen med varaktigt låg ekonomisk standard med 0,5 procentenheter, från 8,5 procent till 9 procent.

Andelen med låg ekonomisk standard har varierat förhållandevis lite i befolkningen som helhet under 2010-talet, med lägst notering år 2013 med 13,4 procent, och högst andel 2021. Andelen med varaktigt låg ekonomisk standard har ökat med 1,3 procentenheter sedan mätningarnas startår 2014.

Låg respektive varaktigt låg ekonomisk standard

Diagram

Andelen av befolkningen som har låg ekonomisk standard varierar dock kraftigt mellan olika grupper.

Bland ensamstående kvinnor med barn hade 33 procent låg ekonomisk standard 2021, jämfört med 17 procent för ensamstående män med barn. För sammanboende med barn var andelen knappt 10 procent.

Av samtliga barn 0–19 år låg 18 procent under gränsen för låg ekonomisk standard 2021, en ökning med drygt en procentenhet sedan 2011. Även bland barnen är det dock stora skillnader i andelen med låg ekonomisk standard. Bland barn till ensamstående kvinnor har nästan hälften, 49 procent, låg ekonomisk standard, medan motsvarande andel för barn till ensamstående män är 28 procent. För barn till sammanboende är andelen 13 procent. Lägst andel med låg ekonomisk standard har barn som delar sitt boende mellan föräldrarna om föräldrarna inte lever tillsammans, så kallat växelvis boende. Knappt 6 procent av barnen med växelvis boende hade låg ekonomisk standard 2021.

Inrikes födda har lägre andel med låg ekonomisk standard än utrikes födda personer, 11,4 procent jämfört med 29 procent år 2021. Andelen bland de utrikes födda är den lägsta sedan 2013, dock är förändringarna små i båda grupperna under 2010-talet.

Bland utrikes födda barn 0–19 år har drygt 50 procent låg ekonomisk standard 2021, även det den lägsta noteringen sedan 2013. För inrikes födda barn låg andelen strax över 14 procent.

Låg ekonomisk standard för olika grupper

Diagram

Definitioner och förklaringar

Samtliga resultat avser utveckling i fasta priser, det vill säga med hänsyn tagen till inflation.

Ekonomisk standard: För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn.

Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Låg ekonomisk standard: Låg ekonomisk standard avser personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

Gränsvärden för låg ekonomisk standard 2021 för olika typer av hushåll (disponibel månadsinkomst):

Ensamstående utan barn:       13 913 kr

Sammanboende utan barn:    21 008 kr

Ensamstående med 1 barn:    21 147 kr

Ensamstående med 2 barn:    26 991 kr

Sammanboende med 1 barn: 28 243 kr

Sammanboende med 2 barn: 34 086 kr

Varaktigt låg ekonomisk standard: Varaktigt låg ekonomisk standard avser personer som lever i ett hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren.

Gini-koefficient: För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Förändringar i statistikframställningen och revideringar av statistik

För att förbättra mätningen av ekonomisk standard för barn och föräldrar när föräldrarna inte bor tillsammans och barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna (s.k. växelvis boende) används sedan inkomstår 2021 en modellbaserad ansats i statistiken vid skattning av ekonomisk standard för de här grupperna. Modellen har även tillämpats retroaktivt för åren 2011–2020, vilket innebär att statistiken reviderats för dessa år.

Påverkan på de övergripande inkomstskillnaderna är förhållandevis liten. Som exempel kan nämnas att gini-koefficienten respektive andelen med låg ekonomisk standard för hela befolkningen minskar med 0,001 respektive 0,3 procentenheter 2021 med anledning av förändringen.

Påverkan är dock större för enskilda grupper, framför allt för ensamstående utan barn yngre än 65 år samt ensamstående med barn.

För ytterligare information om förändringen, se nedan.

Kvalitetsdeklaration, Inkomster och skatter, 2021 (pdf)

Ekonomisk standard efter hushållstyp

Låg ekonomisk standard efter hushållstyp

Ekonomisk standard vid växelvis boende

Income Distribution Statistics and Shared Residence

 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se

Peter Gärdqvist

Telefon
010-479 67 85
E-post
peter.gardqvist@scb.se

Johanna Frodell

Telefon
010-479 68 39
E-post
johanna.frodell@scb.se