Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter, inkomströrlighet:

Många utrikes födda har varaktigt låg inkomst

Statistiknyhet från SCB 2018-05-04 9.30

Under 2016 hade 14 procent av Sveriges befolkning låg ekonomisk standard. Två tredjedelar av dem, eller 9 procent, hade varaktigt låg ekonomisk standard. Det innebär att de hade låg ekonomisk standard 2016 samt minst två av de tre föregående åren.

Andelen som har varaktigt låg ekonomisk standard varierar kraftigt mellan olika grupper. Bland ensamstående kvinnor med barn hade var fjärde varaktigt låg ekonomisk standard, medan andelen bland sammanboende utan barn var 3 procent. Både bland barn 0–19 år och bland personer 65 år och äldre var andelen 11 procent.

Av de utrikes födda hade nästan var femte varaktigt låg ekonomisk standard medan andelen bland de personer som är födda i Sverige var 7 procent.

Förvärvsarbetande har sällan varaktigt låg ekonomisk standard. Andelen bland dem var 2 procent, medan var fjärde person bland dem som klassas som ej förvärvsarbetande, exempelvis studerande, arbetslösa och sjuka, hade varaktigt låg ekonomisk standard.

I fyra kommuner låg andelen på 3 procent eller under. Dessa kommuner är Danderyd, Täby, Nykvarn och Ekerö. I ungefär var fjärde kommun var andelen med varaktigt låg inkomst större än 12 procent.
Andelen personer med låg ekonomisk standard har legat på en stabil nivå de senaste åren.

Andel personer med varaktigt låg ekonomisk standard, i procent
  2014 2015 2016
Samtliga personer 8,8 8,9 9,1
Ålder      
0-19 år 11,6 11,6 11,4
20- år 8,2 8,2 8,6
20-64 år 7,5 7,4 7,5
65- år 10,1 10,2 11,4
Sysselsättning 20-64 år      
Förvärvsarbetande 1,9 1,9 2,0
Icke förvärvsarbetande 23,4 23,8 24,8
Inrikes/utrikes födda 20- år      
Födda i Sverige 6,3 6,3 6,7
Utrikes födda 19,4 19,1 19,1
Typ av hushåll 20- år      
Ensamstående kvinnor utan barn 18,9 19,1 21,2
Ensamstående män utan barn 15,1 15,5 16,5
Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år 27,0 27,1 26,5
Ensamstående män med barn 0-19 år 14,0 14,2 14,0
Sammanboende utan barn 2,7 2,7 3,0
Sammanboende med barn 0-19 år 5,7 5,6 5,4

Definitioner och förklaringar

Personer med varaktigt låg ekonomisk standard avser personer som lever i ett hushåll där den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet (k.e.) är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren. Definitionen som används är densamma som Eurostat tillämpar för beräkning av persistent at risk of poverty.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se