Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter, inkomströrlighet

Varaktigt låg inkomst vanligt bland utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2019-04-29 9.30

2017 hade 14 procent av den svenska befolkningen låg ekonomisk standard. I hela befolkningen hade 10 procent varaktig låg ekonomisk standard. Det betyder att de hade en låg ekonomisk standard 2017 samt minst två av de tre föregående åren.

Andelen personer som har varaktigt låg ekonomisk standard varierar kraftigt mellan olika grupper i befolkningen. Av de utrikes födda hade omkring 20 procent varaktigt låg ekonomisk standard medan andelen bland personer födda i Sverige var 7 procent.

Delar man in de utrikes födda efter födelseländer och kontinenter är skillnaderna också stora. Omkring 33 procent av alla födda i Afrika hade låg ekonomisk standard och av de födda i Asien hade cirka 25 procent det. För personer födda i Europa var andelen cirka 15 procent. Skillnaderna mellan personer födda i Norden och personer födda i övriga Europa är liten.

Det är mindre vanligt med varaktigt låg standard bland utrikes födda som har bott en längre tid i Sverige än bland dem som har bott här en kortare tid. Av de som har bott i Sverige i mer än 20 år och är födda i Afrika hade 19 procent varaktigt låg inkomst. Motsvarande andel för personer födda i Asien är 18 procent.

Tittar man på barn är skillnaderna stora mellan utrikes och inrikes födda. Av de barn som är utrikes födda och som bor i Sverige hade närmare 40 procent låg ekonomisk standard jämfört med 6 procent av alla inrikes födda barn med två inrikes födda föräldrar.

Andel personer med varaktigt låg ekonomisk standard efter födelseregion, i procent

Andel personer med varaktigt låg ekonomisk standard efter födelseregion, i procent

Definitioner och förklaringar

Att ha varaktigt låg ekonomisk standard innebär att man lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren. Definitionen som används är densamma som Eurostat tillämpar för beräkning av persistent at risk of poverty.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
701 89 Örebro
E-post
inkomststat@scb.se

Förfrågningar

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se