Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter: Inkomströrlighet 2000–2019

Varaktigt låg inkomst vanligt bland utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2021-03-25 9.30

Andelen personer i Sverige med varaktigt låg ekonomisk standard har ökat något under de senaste åren. I befolkningen hade drygt 15 procent låg ekonomisk standard 2019. Två tredjedelar av dem hade varaktigt låg ekonomisk standard.

Andelen som har varaktigt låg ekonomisk standard varierar kraftigt mellan olika grupper. Bland barn under 10 år ligger andelen kring 14 procent och bland dem som är över 80 år är andelen 22 procent. I åldrarna 45–60 år är andelen kring 7 procent.

Andel personer med varaktigt låg ekonomisk standard 2019 efter ålder, i procent

diagram

Av utrikes födda hade var femte person varaktigt låg ekonomisk standard medan andelen bland personer födda i Sverige var 7 procent.

Delar man in utrikes födda efter födelseregion är skillnaderna också stora. Nästan var tredje person som är född i Afrika hade varaktigt låg ekonomisk standard och bland personer födda i Asien var andelen var fjärde. För personer födda i Europa var andelen cirka 15 procent. Skillnaderna mellan personer som är födda i Norden och i övriga Europa är liten.

Det är överlag mindre vanligt med varaktigt låg ekonomisk standard bland utrikes födda som har bott länge i Sverige än bland personer som har bott i landet kortare tid. Av personer som har bott i Sverige i mer än 20 år och är födda i Afrika eller Asien hade 18 procent varaktigt låg inkomst.

Mer än 40 procent av utrikes födda barn som bor i Sverige hade varaktigt låg ekonomisk standard, jämfört med 6 procent av barnen som är födda i Sverige och har två svenskfödda föräldrar.
Förvärvsarbetande har sällan varaktigt låg ekonomisk standard. Andelen bland dem var 2 procent, medan mer än var fjärde person bland dem som klassas som ej förvärvsarbetande, t.ex. studerande, arbetslösa och sjuka, hade varaktigt låg ekonomisk standard.

Kommunerna som 2019 hade lägst andel med varaktigt låg ekonomisk standard, cirka 3 procent, var Danderyd och Vaxholm. I drygt 50 av Sveriges 290 kommuner var andelen med varaktigt låg inkomst större än 14 procent.

Definitioner och förklaringar

Med varaktigt låg ekonomisk standard avses personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren. Definitionen som används är densamma som Eurostat tillämpar för beräkning av persistent at risk of poverty.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
701 89 Örebro
E-post
inkomststat@scb.se

Förfrågningar

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se