Till innehåll på sidan

Skatteuträkning [1]

Totalsummor i mnkr 2009–2020, löpande priser

Variabler [2]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
+ Kontant bruttolön
1 379 935 1 415 902 1 482 884 1 536 797 1 581 068 1 636 752 1 706 064 1 785 341 1 863 609 1 947 428 2 018 212 2 053 990
+ Kostnadsersättning
1 340 1 352 1 393 1 440 1 464 1 520 1 733 2 315 2 104 1 788 1 715 1 620
+ Allmän pension/tjänstepension
348 033 352 527 358 290 380 322 402 477 409 478 425 763 448 577 467 897 483 175 501 143 524 863
+ Privata pensionsförsäkring/skattepliktig livränta
23 101 23 225 24 104 25 112 26 023 26 972 28 770 32 660 31 708 31 331 31 623 31 936
+ Övriga ersättningar [3]
12 195 12 691 13 553 12 962 13 273 15 101 15 454 14 884 15 736 17 152 17 729 19 584
- Avdrag för resor till och från arbetet
13 689 13 796 14 272 13 471 13 516 13 738 14 286 14 849 14 185 14 277 14 087 12 061
- Övriga avdrag
3 979 3 809 3 887 3 984 4 027 4 195 4 438 4 919 4 720 4 484 4 181 3 594
Inkomst av tjänst
1 746 935 1 788 108 1 862 081 1 939 198 2 006 782 2 071 907 2 159 083 2 263 988 2 362 104 2 462 065 2 552 086 2 616 287
Inkomst av näringsverksamhet
44 985 47 876 49 375 47 905 47 371 48 337 49 222 47 790 47 803 47 540 45 582 48 669
- Allmänna avdrag [4]
11 689 12 005 12 028 11 983 12 115 11 901 2 560 714 696 704 697 665
Fastställd förvärvsinkomst
1 779 940 1 823 654 1 899 092 1 974 783 2 041 697 2 107 992 2 205 381 2 310 692 2 408 841 2 508 516 2 596 585 2 663 918
- Grundavdrag
156 558 165 438 191 212 198 543 205 978 214 109 215 766 221 618 225 887 244 481 267 458 286 111
- Sjöinkomstavdrag
248 236 224 212 192 186 183 184 181 170 176 147
Beskattningsbar förvärvsinkomst
1 623 254 1 657 980 1 707 656 1 776 029 1 835 527 1 893 697 1 989 432 2 088 890 2 182 772 2 263 865 2 328 951 2 377 660
+ Kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster
511 320 522 925 538 342 560 913 582 043 602 785 635 893 670 126 700 706 726 636 748 980 766 824
+ Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster
40 118 42 480 44 681 44 192 44 848 47 488 50 881 55 698 58 633 60 543 56 546 50 547
+ Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster
44 367 51 523 52 537 52 960 55 955 69 089 86 886 92 003 97 981 87 643 89 628 87 141
+ Fastighetsavgift [5]
10 853 11 110 11 386 12 220 12 561 12 707 12 988 13 248 13 715 14 727 15 107 15 698
+ Fastighetsskatt, tomt
934 697 696 657 663 653 651 655 639 666 700 688
+ Allmän pensionsavgift
86 868 89 192 93 510 97 578 100 868 103 962 108 362 113 380 118 780 123 695 128 238 131 116
+ Svenska kyrkan samt annat trossamfund
15 670 15 787 16 043 16 555 16 969 17 302 18 064 18 756 19 444 19 635 20 123 20 247
+ Public service-avgift
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 028 9 371
+ Egenavgifter och allmän löneavgift
11 459 12 045 12 276 11 832 11 504 11 620 11 871 11 731 11 785 11 722 11 089 8 806
+ Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
491 483 470 413 400 398 405 789 795 796 594 399
+ Avkastningsskatt
220 292 325 178 129 192 102 144 168 184 177 199
+ Särskild löneskatt på pensionskostnader
502 501 464 430 396 375 361 353 338 326 309 291
+/- Expansionsfondskatt
7 112 126 96 ‑598 ‑26 ‑7 19 133 144 ‑82 43
+/- Mervärdesskatt (moms)
4 215 5 011 5 280 4 492 0 0 0 0 0 0 0 0
- Skattereduktion för fastighetsavgift
108 129 178 199 208 235 240 249 260 347 389 437
- Skattereduktion för sjöinkomst
77 72 68 63 56 55 54 54 53 49 51 43
- Skattereduktion för allmän pensionsavgift
86 838 89 162 93 482 97 549 100 836 103 933 108 334 113 353 118 753 123 667 128 211 131 087
- Skattereduktion för arbetsinkomster
65 197 76 814 80 361 83 608 85 799 100 164 104 006 105 112 109 102 113 153 126 872 128 181
- Skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 463 449
- Skattereduktion för fackföreningsavgift
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 267 636 0
- Skattereduktion för boende i vissa områden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 342
- Skattereduktion för underskott av kapital
19 412 17 335 24 145 25 596 23 251 21 336 18 111 17 392 17 703 18 388 19 903 21 208
- Skattereduktion för husarbete
10 353 13 733 15 044 15 872 17 533 19 168 23 695 12 687 13 835 14 214 15 251 16 766
- Skattereduktion för gåva
0 0 0 153 210 246 284 0 0 0 38 373
- Skattereduktion för förnybar el
0 0 0 0 0 0 11 19 29 56 100 177
Slutlig skatt
544 816 553 817 561 485 578 166 596 579 619 500 669 813 726 148 761 504 773 261 786 851 790 201
  1. Visar skatteuträkningsbilagan 2021, inkomståret 2020. Med anledning av att fastställd förvärvsinkomst, avdrag för allmän pensionsavgift samt sjöinkomstavdrag avrundas till närmaste lägre 100-tal kronor i deklarationen går det inte att summera utifrån tabellen, till exempelvis den beskattningsbara inkomsten.
  2. Avser skattskyldiga fysiska personer samt dödsbon.
  3. Inkomst som inte är pensionsgrundande av tjänst, periodiskt understöd av tjänst, inkomster som grundar egenavgifter (särskild löneskatt, tjänst) samt inkomster från fåmansföretag (tjänst).
  4. Allmänt avdrag avseende premie för pensionsförsäkring/pensionssparkonto, allmänt avdrag avseende periodiskt understöd och allmänt avdrag för underskott av aktiv näringsverksamhet.
  5. Innehåller även personer som fått skattereduktion.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?