Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020

Pengar, makt och utbildning– statistiken visar på fortsatt ojämställdhet

Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män. Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag.

Utbildningsnivån för både kvinnor och män fortsätter att stiga, och det är fortfarande fler kvinnor än män som har en eftergymnasial utbildning. Betygen är högre för kvinnor än för män, både i årskurs 9 och i gymnasieskolan. Samtidigt är 34 procent av flickorna i åldrarna 12-15 år stressade på grund av läxor eller prov, jämfört med 17 procent av pojkarna. Stressen ökar med ålder. I åldrarna 16-18 år är mer än varannan flicka och var femte pojke stressad på grund av läxor eller prov.

Högskoleförberedande gymnasieprogram vanligare bland elever med utländsk bakgrund

Kvinnor och män väljer olika program på gymnasieskolan. Kvinnor väljer i högre grad än män ett högskoleförberedande program. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har desto högre andel, både bland kvinnor och män, väljer högskoleförberedande program. Dessutom väljer elever med utländsk bakgrund ett sådant program i högre grad än elever med svensk bakgrund.

Utrikes födda kvinnor har lägst sysselsättningsgrad

I ett internationellt perspektiv har Sverige en hög sysselsättningsgrad både bland kvinnor och män. Det är dock ganska stor skillnad mellan dem som är födda i Sverige och dem som är födda i ett annat land. Bland kvinnorna är skillnaden störst, 87 procent av de inrikes födda kvinnorna och 66 procent av de utrikes födda kvinnorna är sysselsatta. Män födda i Sverige har en sysselsättningsgrad på 90 procent och män födda utanför Sverige 78 procent.

Högst arbetslöshet bland kvinnor födda utomlands med förgymnasial utbildning

Sysselsättningen är högst bland dem med eftergymnasial utbildning och lägst bland dem med förgymnasial utbildning oavsett om man är född i Sverige eller utomlands. Motsvarande gäller även arbetslösheten. Den är högst bland dem som är födda utomlands och enbart har förgymnasial utbildningsnivå. I denna grupp är 37,5 procent av kvinnorna samt 24,8 procent av männen arbetslösa.

Unga kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Att utsättas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen är vanligast bland kvinnor under 30 år. Var tionde kvinna under 30 år uppger att de varit utsatta minst en gång de senaste 12 månaderna av chefer eller arbetskamrater och nästan var fjärde uppger att de varit utsatta minst en gång under de senaste 12 månaderna av andra personer.

Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet, minst någon gång under de senaste 12 månaderna, bland personer 16–64 år efter ålder 2017.

Andel (%) av alla sysselsatta.

Diagram

Källa: Arbetsmiljöundersökningen, Arbetsmiljöverket

Lägre pension för kvinnor

Fortfarande har kvinnor i genomsnitt lägre lön än män. Löneskillnaden beror i stor utsträckning på att kvinnor och män arbetar med olika saker och i olika sektorer. När man tar hänsyn till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och i vilken sektor man arbetar, har kvinnor 95 procent av mäns lön. År 1996 var motsvarande siffra 92 procent av mäns lön.

Kvinnor arbetar mer deltid än män, tar ut merparten av föräldrapenningdagarna och VAB-dagarna samt har fler sjukdagar. Detta genererar en lägre inkomst än männens, vilket efter arbetslivets slut leder till en lägre pension. Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension och skillnaden ökar med åldern.

Kvinnors pension i procent av mäns pension efter ålder 2004–2018

Diagram

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Ny statistik i fickboken visar att hos personer som var folkbokförda hela året i Sverige uppgick samtliga kapitalinkomster och kapitalvinster till totalt 356,5 miljarder kronor år 2018. Av det gick 32 procent till kvinnor och 68 procent till män.

Ojämnast var fördelningen av ränteutbetalningar och olika former av aktieutdelningar. Det rör sig om totalt 132 miljarder kronor där 21 procent gick till kvinnor och 79 procent till män.

Kapitalinkomster och kapitalvinster är mycket ojämnt fördelade. De tio procent av befolkningen med störst kapitalinkomster hade 95 procent av totalsumman 2018. Kapitalinkomsterna är också ojämnt fördelade mellan könen. I alla åldersgrupper, förutom bland barn, har män större kapitalinkomster än kvinnor. År 2018 hade kvinnor en tredjedel och män två tredjedelar av dessa inkomster.

Kapitalinkomster och kapitalvinster efter ålder i 5-årsklasser 2018

Medelvärde i kronor. Personer folkbokförda hela året.
Diagram

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Publikation

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
jamstalldhet@scb.se

Förfrågningar

Helena Löf

Telefon
010-479 67 64
E-post
helena.lof@scb.se

Matilda Sydvart

Telefon
010-479 63 44
E-post
matilda.sydvart@scb.se