Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män 2014:

30 år med statistik om jämställdhet

Statistiknyhet från SCB 2014-07-03 9.30

Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar.

Den första boken kom 1984 och innehöll statistik för de områden som ansågs viktigast för jämställdheten då. Ett av dessa handlade om kvinnors och mäns möjlighet att leva ekonomiskt självständiga liv. Det är fortfarande ett aktuellt område och är numera ett av de jämställdhetspolitiska delmålen. Den ekonomiska självständigheten ska dessutom vara livet ut. Hur ser det då ut idag?

År 2013 arbetade 30 procent av alla kvinnor deltid. Andelen har minskat från 45 procent år 1987. Under samma period har andelen män som arbetar deltid ökat från 6 procent till 11 procent.

För kvinnor har andelen deltidsarbetande minskat i alla åldrar utom den yngsta, 20–24 år. I den gruppen finns många studerande som på grund av det inte har möjlighet att arbeta heltid. Bland männen har de som arbetar deltid ökat i alla åldersgrupper utom 55–64 år.

Att kvinnor i högre utsträckning än män arbetat deltid är ett av skälen till att kvinnor i genomsnitt hade 66 procent av mäns pension år 2012.

Sysselsatta som arbetar deltid efter ålder 1987, 2000 och 2013

Andel (%) av alla i gruppen

Diagram

Många mammor arbetar deltid även när barnen är tonåringar

För 30 år sedan var många av dagens pensionärer småbarnsföräldrar och en hög andel av kvinnorna arbetade deltid. Ju fler barn de hade och ju yngre det yngsta barnet var desto större andel arbetade deltid. Bland de kvinnor som hade 2 barn eller fler och där yngsta barnet var 11–16 år arbetade fortfarande mer än hälften av dem deltid.

Idag arbetar kvinnor med barn fortfarande deltid men i något lägre grad. Bland papporna är deltidsarbetet 10 procent eller lägre både idag och för 30 år sedan.

Fler tidsbegränsat anställda i privat än offentlig sektor

En tidsbegränsad anställning innebär förutom en osäker anställning också att man kanske inte har ett förvärvsarbete hela året, något som påverkar inkomsten och pensionen negativt. Det är fler kvinnor än män som har sådana anställningar.

De tidsbegränsade anställningarna har ökat för både kvinnor och män sedan 1987 och mest i privat sektor där numera de flesta tidsbegränsade anställningarna finns.

Ojämnt uttag av föräldrapenningdagar

Efter 40 år med en föräldraförsäkring där både mammor och pappor har möjlighet att vara föräldralediga med sina barn, tar kvinnor fortfarande ut flest föräldrapenningdagar. Kvinnor tar 75 procent och män 25 procent av dagarna. 1985 tog kvinnor ut 94 procent och män 6 procent.

Ersatta dagar med föräldrapenning 1974–2013

Procent

Diagram

Låg lön, låg inkomst, låg pension

Kvinnor hade år 2012 i genomsnitt 86 procent av mäns lön. Den enskilt största förklaringen till löneskillnaderna är att kvinnor och män finns i olika yrken. Män har dessutom i genomsnitt högre lön än kvinnor i de flesta yrkena, även i många kvinnodominerade.

Löneskillnaderna är förstås viktiga. Men ett annat viktigt mått är den totala inkomsten, som avgörs av hur mycket vi arbetar under året, och som sedan ligger till grund för den pension vi får. År 2012 hade kvinnor 80 procent av mäns inkomst vilket gör att frågeställning från 1984 om ekonomiska självständighet fortfarande är aktuell.

I boken finns många fler resultat och jämförande siffror som belyser kvinnors och mäns situation i livet och i samhället.

Publikation

Publikationen finns i sin helhet på SCB:s webbplats.

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2014

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
jamstalldhet@scb.se

Förfrågningar

Helena Löf

Telefon
010-479 67 64
E-post
helena.lof@scb.se