Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män 2016:

Kvinnor har lägre lön, inkomst och pension än män

Statistiknyhet från SCB 2016-07-04 9.30

Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden. Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger även skillnader i inkomst, vilket leder till betydligt lägre pensioner. Det och mycket mer står att läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016”som publiceras idag.

Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta innebär, bland annat, att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Små steg mot mer jämställda löner

Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 procent av mäns lön. Den största anledningen till att det ser ut så är att kvinnor och män finns i olika yrken och att mansdominerade yrken tenderar att betalas högre än kvinnodominerade yrken. Här har det skett en liten förändring sedan förra upplagan av ”På tal om kvinnor och män” som publicerades 2014. Då hade kvinnor 86 procent av mäns lön.

Med hjälp av en statistisk metod, standardvägning, går det att ta hänsyn till faktorer som att kvinnor och män väljer olika yrken, har olika utbildning med mera och få fram skillnader som inte går att förklara med hjälp av statistiken. Då blir löneskillnaderna mindre, och kvinnor har då 94 procent av mäns lön. Även här har skillnaden minskat med en procentenhet sedan 2014 års fickbok.

Deltid och vård av barn ger lägre inkomst och pension

När hänsyn även tas till att en större andel kvinnor än män arbetar deltid, tar längre föräldraledighet och vårdar sjuka barn i högre grad än män blir skillnaden mellan kvinnors och mäns årsinkomster ännu högre. Kvinnor har 81 procent av mäns inkomst, att jämföra med 80 procent för två år sedan.

Hur ser det då ut med den ekonomiska självständigheten livet ut? När arbetslivet är över kan kvinnor i genomsnitt kvittera ut 67 procent av mäns pension, de yngre något mer och de äldre något mindre.

Diagram

Även när det gäller pensionen har det skett en liten förbättring jämfört med den förra upplagan av ”På tal om kvinnor och män”. Då var kvinnors pension 66 procent av männens.

En av flera förklaringar till kvinnors lägre inkomst och senare även lägre pension kan finnas i det tredje av de jämställdhetspolitiska målen ”en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet”. Föräldraförsäkringen innehåller 480 dagar som kan tas ut under lång tid. De flesta dagarna har dock föräldrarna tagit ut när barnet fyllt två år.

Diagram

Då har mammorna tagit ut 82 procent av dagarna och papporna 18 procent.

Jämn könsfördelning i riksdagen men inte i företagsstyrelserna

En jämn fördelning av makt och inflytande är ett annat jämställdhetspolitiskt mål. I fickboken presenteras statistik om makt och inflytande inom många områden. I Sveriges riksdag är könsfördelningen jämn. På andra maktpositioner, till exempel chefer i privat sektor, är inte könsfördelningen jämn, men samtidigt långt ifrån så ojämn som den är bland ordföranden i börsbolagens styrelser. Där är 5 procent kvinnor och 95 procent män samma fördelning som för två sedan när SCB senast publicerade fickboken.

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden.

Publikation

Publikationen finns i sin helhet på SCB:s webbplats.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
jamstalldhet@scb.se

Förfrågningar

Helena Löf

Telefon
010-479 67 64
E-post
helena.lof@scb.se